Przetargi.pl
Przebudowa drogi w miejscowości Radostów Średni dz. Nr 183 (0+000 do 0+500) [powódź oraz intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.]

Gmina Lubań ogłasza przetarg

 • Adres: 59800 Lubań, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 465 920, , fax. 075 612 68 50
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubań
  ul. Dąbrowskiego 18
  59800 Lubań, woj. dolnośląskie
  tel. 756 465 920, , fax. 075 612 68 50
  REGON: 23082146300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ugluban.nv.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w miejscowości Radostów Średni dz. Nr 183 (0+000 do 0+500) [powódź oraz intensywne opady deszczu czerwiec 2013r.]
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Radostów Średni dz. nr 183 (0+000 do 0+500) [powódź oraz intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]”. Zakres robót obejmuje: - wykonanie przebudowy drogi na odcinku 500 m w tym 276 m o nawierzchni mineralno-asfaltowej oraz 224 m o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - roboty pomiarowe wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 4000 zł ( słownie złotych: cztery tysiące)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach