Przetargi.pl
Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rokitnica Nowa, gmina Świedziebnia wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Rokitnica Wieś, Rokitnica Nowa.

Urząd Gminy Świedziebnia ogłasza przetarg

 • Adres: 87-335 Świedziebnia, Świedziebnia 92A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4938460 , fax. 056 4938429
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Świedziebnia
  Świedziebnia 92A 92A
  87-335 Świedziebnia, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 4938460, fax. 056 4938429
  REGON: 00054502400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiedziebnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rokitnica Nowa, gmina Świedziebnia wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Rokitnica Wieś, Rokitnica Nowa.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 1 Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rokitnica Nowa, gmina Świedziebnia. Zadanie Nr 2 Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Rokitnica Wieś , Rokitnica Nowa gmina Świedziebnia Długość Sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 4.368,5 km .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 19 547,00 zł, (słownie dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu (na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Brodnica Filia w Świedziebni 18 9484 1150 1200 0172 2012 0004 z dopiskiem wadium - Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rokitnica Nowa, gmina Świedziebnia wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Rokitnica Wieś , Rokitnica Nowa gmina Świedziebnia, b) poręczeniach bankowych, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 4. Zamawiający zwraca wadium : a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, b) upłynął termin związania ofertą, c) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy. 5. Zwrot wadium wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 6. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, jeżeli: a) Wykonawca wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b) jego oferta została odrzucona, przy czym złożenie wniosku powoduje zrzeczenie się prawa do wniesienia protestu. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swiedziebnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach