Przetargi.pl
Dostawa dzielnika wiązki, oscyloskopu cyfrowego i licznika fotonów

Uniwersytet Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Gagarina 11
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6114010 , fax. 056 6542944
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  ul. Gagarina 11 11
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6114010, fax. 056 6542944
  REGON: 00000132400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa dzielnika wiązki, oscyloskopu cyfrowego i licznika fotonów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dzielnik wiązki-2 szt. oscyloskop cyfrowy-1 szt. licznik fotonów-1szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.umk.pl/zamowienia/przetargi/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach