Przetargi.pl
Remont i modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Ośrodku Rekreacyjnym w Ostrowie

Gmina Wierzchosławice ogłasza przetarg

 • Adres: 33-122 Wierzchosławice, ---------------
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(14)6319030, , fax. +48(14)6319045
 • Data zamieszczenia: 2020-08-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wierzchosławice
  --------------- 550
  33-122 Wierzchosławice, woj. małopolskie
  tel. +48(14)6319030, , fax. +48(14)6319045
  REGON: 85166099600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchoslawice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Ośrodku Rekreacyjnym w Ostrowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacji kompleksu infrastruktury rekreacyjno-sportowej w zakresie: 1) robót przygotowawczych; 2) remontu i modernizacji boiska do koszykówki – rozbiórki istniejących elementów, w tym nawierzchni asfaltowej, wykonania nawierzchni poliuretanowej z natryskiem strukturalnym, elastycznej, bezspoinowej, przepuszczalnej dla wody, dwuwarstwowej; wyposażenia boiska w dwa kosze do koszykówki oraz malowania linii poziomych na nawierzchni poliuretanowej; 3) remontu i modernizacji kortu tenisowego – rozbiórki istniejących elementów, w tym nawierzchni asfaltowej, wykonania nawierzchni poliuretanowej z natryskiem strukturalnym, elastycznej, bezspoinowej, przepuszczalnej dla wody, dwuwarstwowej; wyposażenia kortu w siatkę wraz z słupkami; 4) remontu i modernizacji dwóch boisk do siatkówki plażowej – usunięcia istniejących elementów, w tym starej nawierzchni piaskowej; wykonania nawierzchni piaskowej wraz z podbudowami i obrzeżami, wyposażenia boisk; 5) remontu i modernizacji trasy „ósemki” dla rowerów - rozbiórki istniejących elementów, w tym nawierzchni asfaltowej, wykonania nawierzchni bitumicznej, malowania znaków poziomych na torze; 6) roboty porządkowe po zakończonych pracach oraz ustawienie 10 szt. ławek bez oparcia. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ. 2. Podstawowe parametry techniczne obiektu: • boisko do koszykówki:  powierzchnia nawierzchni poliuretanowej: 312,00 m2  kosz do koszykówki (ramię, tablica oraz obręcz wraz z siatką): 2 szt. • kort tenisowy  powierzchnia nawierzchni poliuretanowej: 260,76 m2  siatka do tenisa wraz z słupkami – 1 kpl • 2 boiska do siatkówki plażowej  powierzchnia nawierzchni piaszczystej – 594 m2  tuleje do słupków – 4 szt.  przenośne słupki do siatkówki aluminiowe – 4 szt.  pasy z taśmy polipropylenowej – 2 szt.  siatka do gry bezwęzłowa w kolorze czarnym, obszycie czerwone – 2 szt.  stanowisko sędziowskie – 1 szt. • trasa „ósemka” dla rowerów  powierzchnia ścieżki dla rowerów (nawierzchnia bitumiczna) – 231,19 m2  powierzchnia między ścieżkami (nawierzchnia trawiasta) – 194,51 m2  Wymiary obiektu: powierzchnia kompleksu – 6 659,63 m2  Przeznaczenie: ogólnodostępna i bezpłatna infrastruktura sportowo-rekreacyjna  Parametry użytkowe: 1 397,95 m2. Wykonawca zapewni tymczasowe oznakowanie robót. UWAGA: We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót, który ma charakter jedynie pomocniczy i informacyjny ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach