Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 1520 K Piwniczna: ul. Szczawnicka w km 2+765 – 3+562 w miejscowości Piwniczna - Zdrój

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 426 488 , fax. 184 426 345
 • Data zamieszczenia: 2020-08-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
  ul. Wiśniowieckiego 136
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 184 426 488, fax. 184 426 345
  REGON: 49189900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 1520 K Piwniczna: ul. Szczawnicka w km 2+765 – 3+562 w miejscowości Piwniczna - Zdrój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1520 K Piwniczna: ul. Szczawnicka w km 2+765 – 3+562w m. Piwniczna-Zdrój w zakresie nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami i odwodnieniem. 2. Zakres robót został określony w dokumentacji technicznej (załącznik nr 4 do SIWZ) składającej się z następujących opracowań: 2.1. Plan sytuacyjny (szkic lokalizacyjny), przekroje typowe, 2.2. Przedmiar robót, 2.3. Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ) 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach