Przetargi.pl
„Remont i modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Ośrodku Rekreacyjnym w Ostrowie” – zakres I

Gmina Wierzchosławice ogłasza przetarg

 • Adres: 33-122 Wierzchosławice, ---------------
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(14)6319030, , fax. +48(14)6319045
 • Data zamieszczenia: 2020-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wierzchosławice
  --------------- 550
  33-122 Wierzchosławice, woj. małopolskie
  tel. +48(14)6319030, , fax. +48(14)6319045
  REGON: 85166099600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wierzchoslawice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont i modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej w Ośrodku Rekreacyjnym w Ostrowie” – zakres I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i modernizacji kompleksu infrastruktury rekreacyjno-sportowej w podziale na dwie części. Część I: Remont i modernizacja boiska do koszykówki. Zadanie będzie polegało na: 1) robotach przygotowawczych; 2) remoncie i modernizacji boiska do koszykówki – rozbiórki istniejących elementów, w tym nawierzchni asfaltowej, wykonania nawierzchni poliuretanowej z natryskiem strukturalnym, elastycznej, bezspoinowej, przepuszczalnej dla wody, dwuwarstwowej; wyposażenia boiska w dwa kosze do koszykówki oraz malowania linii poziomych na nawierzchni poliuretanowej; 3) robotach porządkowych po zakończonych pracach oraz ustawienie 2 szt. ławek bez oparcia. Część II: Remont i modernizacja kortu tenisowego. Zadanie będzie polegało na: 1) robotach przygotowawczych; 2) remoncie i modernizacji kortu tenisowego – rozbiórki istniejących elementów, w tym nawierzchni asfaltowej, wykonania nawierzchni poliuretanowej z natryskiem strukturalnym, elastycznej, bezspoinowej, przepuszczalnej dla wody, dwuwarstwowej; wyposażenia kortu w siatkę wraz z słupkami; 3) robotach porządkowych po zakończonych pracach oraz ustawienie 2 szt. ławek bez oparcia. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji projektowej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ, w częściach dotyczących remontu i modernizacji boiska do koszykówki oraz kortu do tenisa ziemnego Podstawowe parametry techniczne obiektu: • boisko do koszykówki: - powierzchnia nawierzchni poliuretanowej: 312,00 m2; - kosz do koszykówki (ramię, tablica oraz obręcz wraz z siatką): 2 szt. • kort tenisowy - powierzchnia nawierzchni poliuretanowej: 260,76 m2; - siatka do tenisa wraz z słupkami – 1 kpl. Inwestycja realizowana przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa – MIRS” • Wykonawca zapewni tymczasowe oznakowanie robót. Z uwagi na zbliżającą się zimę Wykonawcy są proszeni o prawidłowe oszacowanie swoich możliwości terminowych. Zamawiający wymaga, aby roboty były prowadzone w temperaturach umożliwiających prawidłowe ich wykonanie. UWAGA : We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w Załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne o porównywalnych parametrach”. Jedynym celem podania nazw własnych materiałów, produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót, który ma charakter jedynie pomocniczy i informacyjny ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia. 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 6)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach