Przetargi.pl
Poprawa infrastruktury sportowej - modernizacja boiska piłkarskiego PLATO z podziałem na dwie części.

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, Bronisława Czecha
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem
  Bronisława Czecha
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  REGON: 142733356
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.cos.pl/65/zakopane

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa infrastruktury sportowej - modernizacja boiska piłkarskiego PLATO z podziałem na dwie części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1: wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy.Część nr 2: wymiana oświetlenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagania dotyczące wadium:21.1. Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:Część 1: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł).Część 2: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 zł).Pełna treść w swz
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: d) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający stawia następujące warunki udziału w postępowaniu:Część 1: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące położenie nawierzchni ze sztucznej trawy co najmniej III generacji wraz z podkładem z maty typu prefabrykowanej i/lub podkładu poliuretanowego typu e-leyer o powierzchni boiska nie mniejszej niż 6.000,00 m2.Część 2: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej jedno zamówienie obejmujące swoim zakresem prace elektryczne i/lub instalacyjne i/ lub montażowe, które obejmowało swoim zakresem wykonanie oświetlenia zewnętrznego typu LED na obiekcie sportowym o mocy min. 500 lx.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach