Przetargi.pl
Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Odporyszów ul. Misjonarska oraz w m. Niedomice ul. Osiedle B, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Hektary-Adamierz w m. Gorzyce

Gmina Żabno ogłasza przetarg

 • Adres: 33-240 Żabno, Ul. Władysława Jagiełły 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żabno
  Ul. Władysława Jagiełły 1
  33-240 Żabno, woj. małopolskie
  REGON: 000529137
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Odporyszów ul. Misjonarska oraz w m. Niedomice ul. Osiedle B, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Hektary-Adamierz w m. Gorzyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 – „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr K203565 Hektary – Adamierz w km od 0+390 do 1+650 w m. Gorzyce, Gmina Żabno” w skład której wchodzi wykonanie następującego zakresu robót:• Wytyczenie geodezyjne• Roboty przygotowawcze• Wycinka drzew i krzaków,• Rozbiórka istniejących konstrukcji nawierzchni oraz elementów drogowych,• Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów,• Wykonanie przepustów wraz ze ściankami czołowymi,• Ewentualna przebudowa/zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,• Wykonanie podbudowy,• Wykonanie górnych warstw konstrukcji nawierzchni,• Przebudowa rowu przydrożnego,• Konserwacja istn. rowów – odmulenie i odkrzaczenie,• Wykonanie oznakowania pionowego,• Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją,• Inwentaryzacja powykonawczaSzczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia dla części 1 określają: Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 4.1 do SWZ, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) – Załącznik nr 5.1 do SWZ, Przedmiar robót – Załącznik nr 6.1 do SWZ Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ2) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu dokumentów zamówienia, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.3) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą na realizację części od 1 do 3, przedstawienia przez niego Kosztorysu ofertowego uproszczonego, sporządzonego dla każdego zadania osobno, w oparciu o Dokumentację Projektową, Przedmiary robót, SST oraz ewentualną wizję lokalną, przeprowadzoną przez Wykonawcę.4) Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia (w zakresie każdej z części od 1 do 3) Wykonawca zobowiązany jest do:a) dokonania oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, oraz prowadzenia stałej kontroli wykonanego oznakowania oraz zapewnienia aby organizacją ruchu obejmowała faktycznie zajmowaną strefę robót. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji oznakowania,b) wystąpienia do zarządzających sieciami kolidującymi z zakresem robót o uzgodnienie zakresu prac w pasie drogowym i opłacenie nadzorów gestorów sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego (jeżeli taka konieczność wystąpi),c) zapewnienie do kierowania robotami osób z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania i prowadzenie w okresie realizacji dziennika budowy we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego,d) zabezpieczenia i przekazania Zamawiającemu destruktu, pochodzącego z frezowania istniejących warstw bitumicznych,e) wykonania i zamontowania 2 tablic informacyjnych potwierdzających współfinansowanie zadania (wzór tablicy przekaże Zamawiający)Uwagi końcowe - dotyczące części od 1 do 3:– Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w SST, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektowanych postanowień umowy /Załącznik nr 7/,– Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,– W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt,– Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.– Wykonawca będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.– Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związanez prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,– Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,– Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentach zamówienia, które traktować należy jako minimalne. W związku z powyższym materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Takie parametry uznane będą za kryteria stosowane w celu oceny równoważności, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.– Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważnościCzęść 2 – „Przebudowa drogi wewnętrznej, dz. nr 593, ul. Misjonarska w m. Odporyszów, Gmina Żabno” w skład której wchodzi wykonanie następującego zakresu robót:• Roboty przygotowawcze• Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne• Jezdnia• Naprawa uszkodzonej podbudowy, zjazd, dojścia do posesji• Pobocza• Wykonanie oznakowania• Roboty wykończenioweSzczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia dla części 2 określają: Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 4.2 do SWZ, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) – Załącznik nr 5.2 do SWZ, Przedmiar robót – Załącznik nr 6.2 do SWZ Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ2) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu dokumentów zamówienia, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.3) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą na realizację części od 1 do 3, przedstawienia przez niego Kosztorysu ofertowego uproszczonego, sporządzonego dla każdego zadania osobno, w oparciu o Dokumentację Projektową, Przedmiary robót, SST oraz ewentualną wizję lokalną, przeprowadzoną przez Wykonawcę.4) Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia (w zakresie każdej z części od 1 do 3) Wykonawca zobowiązany jest do:a) dokonania oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, oraz prowadzenia stałej kontroli wykonanego oznakowania oraz zapewnienia aby organizacją ruchu obejmowała faktycznie zajmowaną strefę robót. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji oznakowania,b) wystąpienia do zarządzających sieciami kolidującymi z zakresem robót o uzgodnienie zakresu prac w pasie drogowym i opłacenie nadzorów gestorów sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego (jeżeli taka konieczność wystąpi),c) zapewnienie do kierowania robotami osób z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania i prowadzenie w okresie realizacji dziennika budowy we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego,d) zabezpieczenia i przekazania Zamawiającemu destruktu, pochodzącego z frezowania istniejących warstw bitumicznych,e) wykonania i zamontowania 2 tablic informacyjnych potwierdzających współfinansowanie zadania (wzór tablicy przekaże Zamawiający)Uwagi końcowe - dotyczące części od 1 do 3:– Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w SST, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektowanych postanowień umowy /Załącznik nr 7/,– Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,– W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt,– Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.– Wykonawca będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.– Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związanez prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,– Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,– Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentach zamówienia, które traktować należy jako minimalne. W związku z powyższym materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Takie parametry uznane będą za kryteria stosowane w celu oceny równoważności, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.– Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważnościCzęść 3 – „Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Osiedle B w Niedomicach wraz z budową oświetlenia oraz niezbędną infrastrukturą techniczną” w skład której wchodzi wykonanie następującego zakresu robót:• Przebudowa drogi wewnętrznej• Rozbiórka istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej i budowa nowej instalacji odwadniającej• Modernizacja istniejących wpustów ulicznych• Budowa oświetlenia ulicznego• Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenuSzczegółowy opis i zakres Przedmiotu zamówienia dla części 3 określają: Dokumentacja Projektowa – Załącznik nr 4.3 do SWZ, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) – Załącznik nr 5.3 do SWZ, Przedmiar robót – Załącznik nr 6.3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy – Załącznik nr 7 do SWZ2) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu dokumentów zamówienia, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.3) Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą na realizację części od 1 do 3, przedstawienia przez niego Kosztorysu ofertowego uproszczonego, sporządzonego dla każdego zadania osobno, w oparciu o Dokumentację Projektową, Przedmiary robót, SST oraz ewentualną wizję lokalną, przeprowadzoną przez Wykonawcę.4) Ponadto w ramach przedmiotu zamówienia (w zakresie każdej z części od 1 do 3) Wykonawca zobowiązany jest do:a) dokonania oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, oraz prowadzenia stałej kontroli wykonanego oznakowania oraz zapewnienia aby organizacją ruchu obejmowała faktycznie zajmowaną strefę robót. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji oznakowania,b) wystąpienia do zarządzających sieciami kolidującymi z zakresem robót o uzgodnienie zakresu prac w pasie drogowym i opłacenie nadzorów gestorów sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego (jeżeli taka konieczność wystąpi),c) zapewnienie do kierowania robotami osób z uprawnieniami w specjalnościach niezbędnych do prawidłowego wykonania powierzonego zadania i prowadzenie w okresie realizacji dziennika budowy we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego,d) zabezpieczenia i przekazania Zamawiającemu destruktu, pochodzącego z frezowania istniejących warstw bitumicznych,e) wykonania i zamontowania 2 tablic informacyjnych potwierdzających współfinansowanie zadania (wzór tablicy przekaże Zamawiający)Uwagi końcowe - dotyczące części od 1 do 3:– Wykonawca wykona roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót określonymi w SST, z należytą starannością, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz warunkami projektowanych postanowień umowy /Załącznik nr 7/,– Do wykonania robót Wykonawca użyje wyłącznie materiałów własnych, posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,– W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze we własnym zakresie i na własny koszt,– Wszelkie inne koszty realizacji przedmiotu zamówienia (koszty mediów – energia elektryczna, woda, opłaty, i inne), konieczne do poniesienia w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego poniesie Wykonawca.– Wykonawca będzie w okresie realizacji prowadził dziennik budowy (jeżeli takowy będzie konieczny) we współpracy z Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego.– Należy zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związanez prowadzonymi pracami gdyż Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty końcowego odbioru robót,– Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne zapoznanie się z dokumentami zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, celem oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka wykonania zamówienia oraz uzyskanie wszelkich danych jakie mogą być niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty,– Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do jakichkolwiek materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od opisanych w dokumentach zamówienia, które traktować należy jako minimalne. W związku z powyższym materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Takie parametry uznane będą za kryteria stosowane w celu oceny równoważności, zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia.– Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważnościCzęść 4 – „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w trakcie realizacji zamówienia pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Odporyszów ul. Misjonarska oraz w m. Niedomice ul. Osiedle B, rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Hektary-Adamierz w m. Gorzyce”, w skład której wchodzi:• świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami wchodzącymi w skład zadań określonych w częściach od 1 do 3, w specjalnościach: inżynieryjnej drogowej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznychzgodnie z art. 25, 26 Prawa budowlanego• Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane funkcję koordynatora inspektorów nadzoru pełniła będzie osoba posiadająca uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej,• Wykonywanie nadzoru obejmuje realizację następujących obowiązków: Wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z dokumentacją techniczną oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Nadzór i bieżąca kontrola postępu oraz jakości realizacji zadania oraz reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas realizacji Projektu, między innymi poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, uzyskanymi pozwoleniami oraz przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami i zasadami sztuki i wiedzy technicznej. Zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego z podmiotami realizującymi proces budowy, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu tych umów. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną i wszelkimi decyzjami administracyjnymi związanymi z nadzorowaną inwestycją. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. Sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji. Rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót, wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z Zamawiającym. Sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów oraz na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. Udział w odbiorach robót. Egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych. Informowanie o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp. Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych w terminach zależnych od potrzeb i postępu robót. Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli. Traktowania informacji uzyskanych od Zamawiającego jako poufnych. Stałych konsultacji i doradztwa na rzecz Zamawiającego. W przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty lub zmiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego. Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych lub zamiennych zgłaszanych przez Wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień. Wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego. Udzielenie Zamawiającemu wszelkiej merytorycznej pomocy w trakcie w/w kontroli oraz w związku z przygotowaniem odpowiedzi na informację pokontrolną, a także na etapie wdrażania zaleceń pokontrolnych, których zakres dotyczy realizowanych robót w ramach inwestycji. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest również do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru nad robotami Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi, udziału w przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym, bez dodatkowego wynagrodzenia. Na wezwanie Zamawiającego Inspektor Nadzoru będzie dostępny na budowie w terminie maksymalnie 24 godzin od otrzymania wiadomości o potrzebie pobytu. Liczba pobytów Inspektora Nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. W przypadku udokumentowanej choroby lub innej obiektywnej przeszkody w wykonaniu obowiązku pobytu na budowie, Inspektor Nadzoru wyznaczy zastępczego Inspektora Nadzoru, który posiada uprawnienia budowlane właściwie dla nadzorowanych robót budowlanych. Zastępczy Inspektor Nadzoru powiadomi o zastępstwie Zamawiającego oraz okaże pisemne upoważnienie od Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność za całość nadzoru, w tym za nadzór sprawowany przez inspektora zastępczego. Wszelkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez inspektora zastępczego, Inspektor Nadzoru musi potwierdzić własnoręcznym wpisem2) Zamawiający oczekuje od Wykonawcy podania ceny za realizację części zamówienia na które Wykonawca składa ofertę, jako ceny ryczałtowej, która obejmuje wykonanie wszystkich elementów zamówienia będących przedmiotem rysunku i tekstu dokumentów zamówienia, łącznie z podatkiem VAT obowiązującym w dniu złożenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach