Przetargi.pl
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Mucharzu 34-106 Mucharz 226 dla:

GMINA MUCHARZ ogłasza przetarg

 • Adres: 34-106 Mucharz, 226
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 8761483 , fax. 33 8739005
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MUCHARZ
  226
  34-106 Mucharz, woj. małopolskie
  tel. 33 8761483, fax. 33 8739005
  REGON: 072182083
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Mucharzu 34-106 Mucharz 226 dla:
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I: Serwer, oprogramowanie i licencjaZadanie II: Macierz dyskowa NASZadanie III: Firewall
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach