Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wymianie aluminiowej ślusarki okiennej i stolarki drzwiowej w skrzydle zachodnim budynku przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie (parter, I, II, III, IV, V piętro), dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Adres: 31-008 Kraków, Św. Anny
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 398 37 01
 • Data zamieszczenia: 2020-08-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  Św. Anny 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 398 37 01
  REGON: 12700004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wymianie aluminiowej ślusarki okiennej i stolarki drzwiowej w skrzydle zachodnim budynku przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie (parter, I, II, III, IV, V piętro), dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na wymianie aluminiowej ślusarki okiennej i stolarki drzwiowej w skrzydle zachodnim budynku przy ul. Skawińskiej 8 w Krakowie (parter, I, II, III, IV, V piętro), dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. 1.1 Zakres prac obejmuje wykonanie między innymi prac związanych z wymianą aluminiowej stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, w tym wykonanie robót demontażowych polegających na wykuciu z muru starej stolarki i ślusarki aluminiowej, wykuciu podokienników oraz zamontowaniu (obsadzeniu) nowej ślusarki okiennej i stolarki drzwiowej wraz z uszczelnieniem stolarki i ślusarki, obsadzeniem w ścianach podokienników, uzupełnieniem obróbek blacharskich (podokienniki) oraz wykonaniem tynków zwykłych wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ościeżach i tynków zewnętrznych uzupełniających kat. III w różnych miejscach na murach budynku. 1.2 Podstawowym celem zadania jest wykonanie robót renowacyjnych, które zapewnią odpowiednie warunki pracy użytkownikom pomieszczeń w budynku przy ul. Skawińskiej 8, w których będzie wymieniana aluminiowa stolarka drzwiowa i aluminiowa ślusarka okienna oraz przywrócą pomieszczeniom właściwości użytkowe i estetyczne, utracone podczas dotychczasowej eksploatacji i naturalnego zużycia stolarki drzwiowej i ślusarki okiennej wykonanej z aluminium. 1.3 Przedmiot umowy realizowany będzie w budynku przy ul. Skawińskiej 8, położonym na działkach nr 55 i 56 obręb ewid. S-216 jedn. ewid. Kraków – Śródmieście. 1.4 Zakres prac obejmuje m.in.: a) zabezpieczenie folią pomieszczeń na czas robót demontażowych starej stolarki drzwiowej i ślusarki okiennej oraz robót montażowych nowych elementów stolarki i ślusarki folią zapobiegające powstaniu uszkodzeń pomieszczeń oraz znajdujących się w tych pomieszczeniach elementów wyposażenia; b) roboty demontażowe polegające na wykuciu z muru starej stolarki i ślusarki oraz wykuciu podokienników; c) roboty demontażowe polegające na rozebraniu okładziny ściennej z płytek wewnątrz pomieszczeń, w okolicach demontowanych elementów stolarki okiennej; d) wymianę ślusarki okiennej, aluminiowej w skrzydle zachodnim budynku, na następujących kondygnacjach: parter, I, II, III, IV, V piętro, w tym:  roboty w zakresie montażu (obsadzenia) nowej stolarki i ślusarki wraz z wykonaniem uszczelniania;  uzupełnienie obróbek blacharskich;  obsadzenie w ścianach podokienników;  wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ościeżach i tynków zewnętrznych uzupełniających zwykłych kat. III w różnych miejscach na murach budynku na styku z ościeżnicami. 1.5 Przedmiot zamówienia został w sposób szczegółowy opisany w Załączniku 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót, przy czym Zamawiający podkreśla, iż przedmiar ma wyłącznie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty i jej wyceny jest STWiORB. 1.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 1.7 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.8 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane, w tym na zastosowane materiały *warunek dodatkowo punktowany i min. 60 miesięcznej rękojmi za wady w tym na zastosowane materiały *warunek dodatkowo punktowany, zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 2 do wzoru umowy. 1.9 Gwarancja i rękojmia będą liczone od dnia następnego liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 1.10 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość wykonania przedmiotu zamówienia. 1.11 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP. 1.12 Podczas wykonywania prac, pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowani nazwą firmy. 1.13 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac. 1.14 Wybrany Wykonawca w celu zawarcia umowy najpóźniej na dwa dni robocze przed wyznaczonym dniem na jej podpisanie zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu egzemplarza kosztorysu szczegółowego (w wersji papierowej i elektronicznej – edytowalnej, rozszerzenie .xml). 1.15 Zamawiający zaznacza, iż wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia zgodnie z zapisami wzoru umowy zawartego w niniejszej SIWZ. 1.16 Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań: 1.16.1 Z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby skierowane do realizacji umowy a wykonujące roboty ogólnobudowlane, w tym prace przygotowawcze, demontażowe, montażowe, wykończeniowe i porządkowe, Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2020r., poz. 1320z późn. zm.), przy czym rozpoczęcie przez wskazane osoby realizacji tych umów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia określonych robót w ramach wykonywania zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Zobowiązanie wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją robót objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych. 1.16.2 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie na umowę o pracę w zakresie jakim dotyczy, Wykonawca winien złożyć najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, przy czym rozpoczęcie przez wskazaną/e osobę/y realizacji tej/ych umowy/ów może nastąpić później, jednak musi nastąpić najpóźniej z chwilą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia lub świadczenia określonych robót w ramach wykonywania zamówienia. 1.16.3 Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez osobę/y będącą/e pracownikiem/ami, o których mowa w pkt 1.16.1 powyżej. 1.16.4 W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby/ób, o których mowa w pkt. 1.16.1 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów (wskazanych we wzorze umowy) poświadczających zatrudnienie osoby/ób wskazanej/ych w pkt 1.16.1 powyżej na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną we wzorze umowy. 1.17 Zamawiający korzystając z uprawnienia wynikającego z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie lub innych obiektach dydaktyczno – naukowych UJ CM zlokalizowanych w obrębie ul. Skawińskiej w Krakowie, o wartości do 100 % zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót związanych z wymianą stolarki aluminiowej okiennej, tj.: m.in. robót demontażowych i montażowych stolarki, ślusarki okiennej oraz robót ogólnobudowlanych wykończeniowych. 2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia odpowiednio do wskazanego w pkt. 4) SIWZ terminu i z uwzględnieniem jego zapisów. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikami. Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników, w szczególności STWiORB, przedmiaru robót oraz doświadczenia zawodowego. Zamawiający zaznacza, iż załączony przedmiar stanowi jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy, a podstawą do sporządzenia oferty oraz określenia zakresu i wyliczenia ryczałtowej ceny, a następnie rozliczeń umowy jest opis przedmiotu zamówienia oraz STWiORB. 4. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty zaleca się załączyć ich wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), o ile są znani na etapie składania ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 299 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na konto Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595, z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.50.2020 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina). 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 9.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1.1 odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.1.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 9.1.3 jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 9.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach