Przetargi.pl
Remont elewacji i wymiana uszkodzonych okien na budynku Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku.

Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżajsku ogłasza przetarg

 • Adres: 37-300 Leżajsk, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 240 22 51 , fax. 017 2402252
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gimnazjum Miejskie im. Władysława Jagiełły w Leżajsku
  ul. Marii Curie-Skłodowskiej 8 8
  37-300 Leżajsk, woj. podkarpackie
  tel. 017 240 22 51, fax. 017 2402252
  REGON: 69067054200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gimnazjum.lezajsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji i wymiana uszkodzonych okien na budynku Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji i wymiana uszkodzonych okien na budynku Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku przy ul. M.C. Skłodowskiej 8. Zakres robót obejmuje: 1. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - 493 m2 2. Dwukrotne malowanie farbami egalizacyjnymi tynków zewnętrznych - 493 m2 3. Mycie ciśnieniowe elewacji - 372 m2 4. Okładziny schodów zewnętrznych z płyt granitowych - 23 m2 5. Wymiana szklenia okien z poliwęglanu gr. 25 mm - 100 m2 6. Renowacja starych dachów krytych papą - 496 m2 W zakres obowiązków wykonawcy na etapie prowadzenia robót wchodzi również - zabezpieczenie placu budowy - usunięcie wszelkich odpadów budowlanych powstałych w czasie remontu,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gimnazjum.lezajsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach