Przetargi.pl
Remont nawierzchni asfaltowych ulic osiedlowych w Jaśle

Miasto Jasło ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Rynek 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4486311 , fax. 13 4486360
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Jasło
  ul. Rynek 12 12
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 13 4486311, fax. 13 4486360
  REGON: 37044030100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jaslo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni asfaltowych ulic osiedlowych w Jaśle
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a/ Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów nawierzchni asfaltowych niżej wymienionych ulic osiedlowych na terenie Miasta Jasła w zakresie ułożenia nowych nakładek asfaltowych: - ul. Młynarska 1080,00 m2 - ul. Śnieżna 140,00 m2 - ul. Rzemieślnicza 380,00 m2 - ul. Jagodowa 710,00 m2 - ul. Konopnickiej 410,00 m2 - ul. Równia 630,00 m2 - ul. boczna od ul. Lenartowicza (przy garażach) 148,00 m2 - ul. Starowiejska 560,00 m2 - ul. Bryły (Szczepanik) 140,00 m2 - ul. Bryły (Warchoł) 140,00 m2 - ul. boczna od ul. Kwiatowej 112,00 m2 - ul. Kwiatowa 218,00 m2 b/ Roboty należy wykonać: zgodnie z technologią w oparciu o przedmiar robót. (zał. Nr 8 do SIWZ) c/ Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wniesienie wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/gminy/um_jaslo
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach