Przetargi.pl
Remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie. Etap II.

Powiat Wołowski ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, pl. Piastowski 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3805901 , fax. 071 3805900
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wołowski
  pl. Piastowski 2 2
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3805901, fax. 071 3805900
  REGON: 93193480000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwolowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie. Etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie w ramach zadania pn.: Remont elewacji i przebudowa strefy wejściowej budynku szpitala w Wołowie. Etap II., a szczególności: 1)roboty rozbiórkowe (podłoży i nadszybia windy), 2)uzupełnienie pokrycia dachu po wyburzonym nadszybiu wraz z wykonanie obudowy, 3)wykonanie stóp fundamentowych i podwalin (żelbetowe), 4)wykonanie i montaż konstrukcji stalowej, 5)dostawa i montaż obudowy szklanej, 6)dostawa i montaż bram wjazdowych wraz z automatyką podnoszenia, 7)dostawa i montaż 3 szt. drzwi, w tym 1 szt. rozsuwane sterowanie automatycznie, 8)wykonanie i montaż instalacji elektrycznej zasilania bram i oświetlenia LED. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: - przedmiar robót (pomocniczo), stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ, - STWiOR, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ, - projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. 3.Miejsce wykonania robót: 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26. Należy mieć na uwadze, że zarówno budynek jak i obszar, na którym usytuowany jest niniejszy budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską w rozumieniu ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami pod rygorem przepisów zawartych w tej ustawie. 4.Określone wynagrodzenie ryczałtowe winno zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opracowanej dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m. in. koszty: robót przygotowawczych, robót porządkowych, wywiezienia, docelowego składowania i unieszkodliwienia odpadów, zabezpieczeń BHP oraz Ppoż., organizacji i utrzymania zaplecza, dostawy na teren budowy wyrobów budowlanych i innych wyrobów oraz ich zabezpieczenia w okresie przed wbudowaniem, zapewnienia nadzoru i opracowania niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału osób uprawnionych w odpowiedniej branży przy wykonywaniu zadania. 6.Podane w SIWZ, przedmiarze robót, STWiOR i opracowanej dokumentacji projektowej nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma cechy funkcjonalne, nie gorsze niż wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt, a jego jakość nie może być gorsza od jakości wskazanego produktu. W przypadku zamiaru korzystania z produktów i materiałów równoważnych, Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń komplet dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy. 7.Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na prace będące przedmiotem umowy (robociznę). Wykonawca udzieli gwarancji również na wykorzystane materiały, urządzenia i sprzęt, na okres wskazany powyżej, ale nie krótszy niż okres gwarancji producenta. Wszystkie karty i warunki gwarancji będą przekazane Zamawiającemu wraz z protokołami odbioru końcowego. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad bezpłatnie w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usunięcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana. 8.Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy i biegnie równolegle z okresem gwarancji. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy wykonany przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatwolowski.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach