Przetargi.pl
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu stropu w maszynowni dźwigów w DS OŁÓWEK przy pl. Grunwaldzkim 30 we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3752234 , fax. 071 3752472
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3752234, fax. 071 3752472
  REGON: 00000130100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu stropu w maszynowni dźwigów w DS OŁÓWEK przy pl. Grunwaldzkim 30 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu w niezbędnym do projektowania zakresie. 2) Wykonanie ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej przedmiotowego stropu. 3) Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej obejmującej: a) plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia robót i uzyskanie pisemnego zapewnienia od właściwego organu administracyjnego o braku sprzeciwu. W razie odmowy przez właściwy organ administracyjny takiego zapewnienia należy wykonać projekt budowlany z kompletem uzgodnień i uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, b) rysunki wykonawcze, a w przypadku wykonania projektu budowlanego projekt wykonawczy, c) przedmiar robót, w którym kod pozycji określony zostanie zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót, d) kosztorys inwestorski, e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, f) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4) Całość dokumentacji, w wersji papierowej i elektronicznej. a) rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych lub ewentualnie projekt budowlany - w przypadku odmowy (zatwierdzony przez WAiB wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę)- w 5 egz., b) rysunki wykonawcze lub ewentualnie projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 5 egz., c) przedmiar robót, kosztorys inwestorski - w 3 egz., d) całość dokumentacji w wersji elektronicznej (rysunki - AutoCAD 2002 i pdf, przedmiar i kosztorys inwestorski - pdf i NORMA, część opisowa projektu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - Word) - w 3 egz. Przy wykonywaniu prac projektowych należy uzgodnić projekt z Użytkownikiem oraz z rzeczoznawcą do spraw ppoż. oraz uzyskać ich pisemną akceptację w formie protokołu dołączonego do projektu. 2. Szczegółowy zakres wykonania zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia (z Planem sytuacyjnym, Rzutem XVIII piętra, Zdjęciami stropu i Protokołem okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego). 3. Warunki i zasady realizacji umowy zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ: Wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uni.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach