Przetargi.pl
REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL.B.PRUSA 2 W OLEŚNICY

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Bratnia 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7989127, 071 7989128 , fax. 071 7989127, 071 7989128
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych
  ul. Bratnia 7 7
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7989127, 071 7989128, fax. 071 7989127, 071 7989128
  REGON: 93051922200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wspólnota mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL.B.PRUSA 2 W OLEŚNICY
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  WG SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1000,00 ZŁ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: procon.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach