Przetargi.pl
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Gmina Miejska Duszniki Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 57-340 Duszniki-Zdrój, ul. Rynek 6
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 869 76 60 , fax. 74 866 90 25
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Duszniki Zdrój
  ul. Rynek 6 6
  57-340 Duszniki-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 869 76 60, fax. 74 866 90 25
  REGON: 89071790600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki-Zdrój do: - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Polanicy-Zdroju ul. Kościelna 2, - Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku ul. Wyspiańskiego 2, - Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla dzieci głęboko upośledzonych przy ZLO w Piszkowicach - Piszkowice 53, w okresie od dnia 01.10.2014r. do 26.06.2015r. w dni powszednie z wyłączeniem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych określonych na podstawie obowiązujących przepisów (ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna). Wykonawca będzie zobowiązany do dowozu regularnego 3 uczniów niepełnosprawnych i 1 opiekuna oraz dowozu sporadycznego (poniedziałek i piątek) dodatkowo 1 ucznia. Całość trasy dziennej obejmuje około 131,6 km (32,9 km w jedną stronę) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania kursów: I kurs - godzina 7:00 trasa: Duszniki-Zdrój - Szkoła II kurs - nie później niż godzina 13:40 trasa: Szkoła - Duszniki-Zdrój
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.duszniki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach