Przetargi.pl
Remont elewacji budynku komunalnego w Osieku ul. Główna 92

Gmina Osiek ogłasza przetarg

 • Adres: 32-608 Osiek, ul. Główna 125
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8458261 , fax. 033 8458124
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osiek
  ul. Główna 125 125
  32-608 Osiek, woj. małopolskie
  tel. 033 8458261, fax. 033 8458124
  REGON: 00053777000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osiek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku komunalnego w Osieku ul. Główna 92
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont elewacji budynku komunalnego w Osieku ul. Główna 92. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty rozbiórkowe istniejących schodów i zadaszeń przy budynku oraz chodników, czyszczenie powierzchni ścian, uzupełnienie ubytków, malowanie elewacji, ułożenie nowych obrzeży, wzmocnienie istniejącej podbudowy oraz ułożenie nowych chodników z kostki brukowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_osiek/Wprowadzenie
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach