Przetargi.pl
Przygotowanie studium wykonalności, które zawierać będzie raport o barierach inwestycyjnych, analizę SWOT określającą pozytywne i negatywne przesłanki inwestycyjne. Działanie nr 3 w ramach projektu p.n.: Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I. Znak sprawy 13/III/2013

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-586 Kraków, ul. Centralna 53
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 616 74 19 , fax. 012 616 74 17
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
  ul. Centralna 53 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 616 74 19, fax. 012 616 74 17
  REGON: 35711616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zikit.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie studium wykonalności, które zawierać będzie raport o barierach inwestycyjnych, analizę SWOT określającą pozytywne i negatywne przesłanki inwestycyjne. Działanie nr 3 w ramach projektu p.n.: Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie - Etap I. Znak sprawy 13/III/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  a)Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przygotowaniu studium wykonalności, zawierającym raport o barierach inwestycyjnych, analizę SWOT określającą pozytywne i negatywne przesłanki inwestycyjne, wszelkie ograniczenia występujące na danym obszarze, informacje o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji, harmonogram procesu inwestycyjnego, projekty działań doradczo-promocyjnych oraz analizę otoczenia społeczno-gospodarczego w celu określenia kluczowych cech terenu pod kątem określonego sektora. Działanie nr 3 w ramach projektu p.n.: Przygotowanie koncepcyjne dla przyszłych terenów inwestycyjnych w Krakowie Nowej Hucie-Etap I
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712410009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: a)Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 4 000, 00 zł (słownie złotych: cztery tysiące 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. b)Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).c)Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w Banku Pekao S.A. - nr rachunku: 32 1240 4722 1111 0000 4850 3855. d)Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego.e)Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania ofert, natomiast do oferty należy załączyć kopię potwierdzoną /za zgodność z oryginałem/.f)Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. g)Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. (Podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zikit.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach