Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę wydawnictw książkowych dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4437708 , fax. 018 4437865
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
  ul. Lwowska 3 3
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 018 4437708, fax. 018 4437865
  REGON: 00028212200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.sacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę wydawnictw książkowych dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wydawnictw w postaci wytworzonych przez Wykonawcę książek i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tj. Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Przedmiot umowy - dostawa wydawnictw jest rozumiana jako wykonanie - wytworzenie przez Wykonawcę w produkcji poligraficznej druku własnymi maszynami drukarskimi, komponentami; tuszem, farbą i na jego papierze itp. treści przekazanych przez Zamawiającego w pakiecie zawierającym zestaw niezbędnych elementów koniecznych do wykonania druku (z nadanymi symbolami ISBN), a także według innych wymogów Zamawiającego określonych w specyfikacji lub umowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku nr 5 do niniejszego SIWZ. 2.Zamówienie obejmuje dostawę wydawnictw w postaci książek realizowanych na bieżące potrzeby Zamawiającego; wymienione są one w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem ISBN oraz wymagań ilościowych i parametrów technicznych - ujęte w załączniku nr 5 do niniejszego SIWZ. 3.Wydawnictwa wykonane z ramach dostawy, zrealizowanej przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji oraz przyjętym standardom drukarskim, tak by druki wykonane w ramach dostawy zrealizowanej przez Wykonawcę spełniały następujące parametry odnośnie jakości wykonania: a) czystość i ostrość rastra i kolorów; b) równomierność zadruku na dużych fragmentach jednolitego koloru; c)dokładność spasowania matryc poszczególnych kolorów CMYK (zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich stosowanych powszechnie w druku kolorowym w poligrafii i metodach pokrewnych); d) prawidłową jakość aplikacji lakierów i folii; e) dokładność felcowania/bigowania; f) prawidłową jakość i estetykę cięcia do formatu i oprawy introligatorskiej (jakość szycia i klejenia ew. kaszerowania, estetyka oprawy zeszytowej i książkowej). 4. Realizacja dostawy odbywać się będzie sukcesywnie w oparciu o zapotrzebowania Zamawiającego, na podstawie pisemnych zleceń obejmujących wykonanie konkretnych dostaw zwanych dalej -zleceniem-, po dostarczeniu przez Zamawiającego pakietu zawierającego zestaw niezbędnych elementów, koniecznych do wykonania druku m.in.: 1) tekst w formie zapisu cyfrowego lub maszynowego na papierze, 2) materiał ilustracyjny w postaci pozytywów lub w formie zapisu cyfrowego innych informacji określonych szczegółowo w umowie, której wzór stanowi złącznik nr 3 do SIWZ. 5 . Zamawiający ustala, iż w zależności od rodzaju zlecenia realizacja dostaw wraz z dostarczeniem Zamawiającemu ma być wykonana w terminie 8 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu składu w zakresie wydawnictw książkowych/książek posiadających nr ISBN po wcześniejszym przekazaniu zlecenia oraz pakietu do realizacji. 1)Do czasu wykonania wymienionych w ust. 5 pozycji wliczony jest czas 2 korekt. Każda z 2 korekt dokonana będzie w ciągu 1 dnia. Jeżeli korekta nie zostanie wykonana w ciągu 1 dnia, to okres wykonania przedłuża się o czas wykonywania korekty przez Zamawiającego. 2)Odbiór materiałów po korektach odbywa się w siedzibie Zamawiającego. 6.Do czasu dostawy wliczony jest czas potrzebny Wykonawcy na wszystkie czynności dla wykonania zamówienia, w tym także między innymi; samego druku, doręczeń materiałów do korekt, odbiór materiałów po korektach, dostawa wykonanych druków i czas potrzebny Zamawiającemu do dokonania akceptacji projektu i 2 korekt wydruków próbnych tych druków. Czas dokonania przez Zamawiającego korekt wydruków próbnych tych druków określony jest w umowie, której wzór stanowi złącznik nr 3 do SIWZ. 7.Pakiety zawierające zestaw niezbędnych elementów, koniecznych do wykonania druku będą przekazywane w formie elektronicznej: na płycie CD/DVD, FTP, e-mailem lub w formie papierowej - każdorazowo w siedzibie Zamawiającego wraz z pisemnym zleceniem. Zamawiający z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem zawiadamia Wykonawcę faksem o zleceniu i terminie odbioru zlecenia i materiałów w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie uzgodnienia odnośnie realizacji zamówienia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego. 8.Ilekroć w specyfikacji jest mowa o wydawnictwie książkowym/książce należy przez to rozumieć wydawnictwa takie jak np. album, katalog wystawy zawierające zestawy reprodukcji fotografii lub zestawy reprodukcji dzieł sztuki, przewodnik, materiały pokonferencyjne, publikację zawierającą partytury muzyczne, periodyk popularno-naukowy, broszura, informator itp. 9.Zamówienie obejmuje także koszt odbioru zlecenia i pakietu zawierającego przedmiot zlecenia od Zamawiającego oraz dostawy wykonanych prac do siedziby zamawiającego: Nowy Sącz ul. Lwowska 3 lub inny adres w Nowym Sączu wskazany przez Zamawiającego. 10.Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych (tj. papier, farba, komponenty) z użyciem własnych maszyn drukarskich. 11.W ramach zamówienia Wykonawca wykona ponadto: 1)przepisywanie tekstu (przypadku złożenia w pakiecie tekstu w formie papierowej); 2)obróbkę elektroniczna zdjęć; 3)projekt graficzny do akceptacji przez Zamawiającego; 4)skład komputerowy całości materiału; 5)wydruk próbny; 6)dokona poprawek po 2 korektach dokonanych przez Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 221000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.sacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach