Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Wojnicz

Gmina Wojnicz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-830 Wojnicz, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6790108 , fax. 014 6790100
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojnicz
  Rynek 1 1
  32-830 Wojnicz, woj. małopolskie
  tel. 014 6790108, fax. 014 6790100
  REGON: 85166097300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojnicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Wojnicz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia dróg, terenów otwartych, budynków, jednostek organizacyjnych Gminy Wojnicz, w terminie: 12 ( dwunastu ) miesięcy od daty skutecznie przeprowadzonej zmiany sprzedawcy, w prognozowanej ilości: 954 986,00 kWh w ciągu roku kalendarzowego do 130 punktów poboru i pomiaru energii elektrycznej oraz jednego Zamawiającego wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi. 1. Szczegółowe zestawienie punktów poboru energii (ppe) wraz prognozowanym wolumenem energii znajduje się w załącznikach nr 6 i 7 do SIWZ. 2. Zamawiający zawrze umowy lub umowę na dostawę energii do ppe na warunkach wybranej, najkorzystniejszej oferty. 3. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii przez Zamawiających, po cenach ze złożonej przez Wykonawcę oferty. 4. Dla oświetlenia drogowego, miejsce dostarczania energii stanowią zmiany funkcji linii energetycznej, z przesyłowej lub dystrybucyjnej na instalacje odbiorcy. W szczególności będą to: zaciski kabla zasilającego w szafie oświetlenia ulicznego bądź zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w kierunku instalacji odbiorcy. 5. Pozostałe miejsca dostarczania energii, wynikające z interpretacji Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), określone są w warunkach przyłączeniowych. 6. Aktualnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego [OSD] Zamawiającego jest TAURON Dystrybucja SA. 7. Zamawiający ma zawarte umowy kompleksowe na czas nieokreślony. Przy czym dotychczas nie była dokonana procedura rozdzielenia umów dystrybucji i dostawy energii. 8. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również: 1) Zawarcie umowy z odpowiednim dla Zamawiającego OSD na przesył energii w imieniu Zamawiającego, tj. w szczególności uzyskać oraz ustalić treść, z udziałem Zamawiającego i przedłożyć do podpisania dokumenty niezbędne do zawarcia przez Zamawiającego umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych. 2) Zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, których stroną jest Zamawiający. 3) Pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD) dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszego Zamówienia. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia, odpowiedniego dla odbiorów w grupach taryfowych i przy mocach umownych określonych w Załącznikach. 4) Koszty wynikające z czynności wymienionych w powyższych podpunktach 1), 2) i 3) w tym z dokonania bilansowania uwzględnione są w zagregowanej cenie jednostkowej pozycji kosztorysowej kWh. 9. Wykonawca musi posiadać ważną i obowiązującą GENERALNĄ UMOWĘ DYSTRYBUCYJNĄ zawartą z właściwym dla Zamawiającego, Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.) 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na wydzielony rachunek Zamawiającego: Urząd Miejski w Wojniczu 32-830 Wojnicz ul. Rynek 1 - Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków Oddział w Wojniczu nr 70 8589 0006 0010 0000 0202 0013 z adnotacją: Wadium na przetarg nieograniczony: Dostawa energii elektrycznej. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, Zamawiający zaleca, aby kopię potwierdzenia przelewu dołączyć do oferty. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium wraz z ofertą. Wykonawca załącza do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 1) być wystawione na Gminę Wojnicz, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz, 2) zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, 3) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 Ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. W treści dokumentu wadialnego muszą być wymienione wszystkie okoliczności, w których Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wojnicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach