Przetargi.pl
Remont elewacji budynków położonych w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 26 i ul. Styczniowej 39

Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-100 Sulechów, ul. Poznańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-68 3851021, 3851024 , fax. 0-68 3852826
 • Data zamieszczenia: 2021-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym w Sulechowie
  ul. Poznańska 18
  66-100 Sulechów, woj. lubuskie
  tel. 0-68 3851021, 3851024, fax. 0-68 3852826
  REGON: 97805107500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgmk.bip.sulechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynków położonych w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 26 i ul. Styczniowej 39
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynków położonych przy ul. Armii Krajowej 26 w Sulechowie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 2977, na działce nr ewid. 440/23 i budynku położonego przy ul. Styczniowej 39 w Sulechowie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 3007 na działce nr ew. 511/5. 2. W ramach zadania należy wykonać w szczególności: - budynek położony przy ul. Armii Krajowej 26: a) demontaż istniejącego pokrycia dachowego oraz wykonanie nowego pokrycia z papy; b) wykonanie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk, wymianę parapetów; c) naprawę elewacji budynku w zakresie zasolonych, zawilgoconych i luźnych tynków, naprawę pęknięć oraz wykonania nowych tynków wapiennych i renowacyjnych z odtworzeniem historycznej faktury; d) wymianę okien, drzwi frontowych; e) remont zewnętrznych schodów; f) malowanie elewacji; g) prace porządkowe, w tym wywóz i utylizacja odpadów; - budynek położony przy ul. Styczniowej 39: a) usunięcie zawilgoconego, zasolonego tynku oraz wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni muru i nałożenie warstw tynku renowacyjnego z odtworzeniem historycznej faktury; b) wzmocnienie spękanych murów poprzez wklejenie stalowych prętów; c) oczyszczenie i uzupełnienie detali architektonicznych; d) scalenie powierzchni tynków oraz malowanie elewacji; e) docieplenie elewacji tylnej i bocznej; f) renowację stolarki okiennej i drzwiowej; g) wymianę dwóch bram wjazdowych; h) wykonanie opierzeń i obróbek blacharskich z blachy tytan-cynk; i) malowanie skrzynek gazowych i innych elementów stalowych; j) prace porządkowe, w tym wywóz i utylizacja odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach