Przetargi.pl
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3925E ŁOWICZ - DMENIN

Powiat Radomszczański ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6834509 , fax. 044 6834192
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Radomszczański
  ul. Leszka Czarnego 22 22
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 044 6834509, fax. 044 6834192
  REGON: 59064844500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.radomszczanski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3925E ŁOWICZ - DMENIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3925E Łowicz - Dmenin na odcinkach: I. od drogi powiatowej nr 3935E na odcinku długości 1300m w kierunku m. Łowicz (Gmina Kodrąb); II. od drogi powiatowej nr 3934E do drogi gminnej kierunek Posadówka - odcinek długości 1150m (Gmina Kobiele Wielkie); Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1 obejmuje następujący zakres rzeczowy robót dla odcinków: Odcinek I Roboty pomiarowe 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 1,300km Nawierzchnia jezdni 2. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - 6800,00m2 3. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 6800,00m2 4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wyrównawczo-wiążąca asfaltowa - średnia grub. po zagęszczeniu 4cm - 6800,00m2 5.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 4cm - 6800,00m2 Odcinek II Roboty pomiarowe 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 1,150km Nawierzchnia jezdni 2. Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - 4945,00m2 3. Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 4945,00m2 4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawczo-wiążąca asfaltowa - średnia grub. po zagęszczeniu 3cm - 4945,00m2 5.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 4cm - 4945,00m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 4 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca dodatek nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.radomszczanski.pl/bip

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach