Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych dla SPZOZ w Poddębicach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach ogłasza przetarg

 • Adres: 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 678 36 22 , fax. 043 678 20 21
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Poddębicach
  ul. Mickiewicza 16 16
  99-200 Poddębice, woj. łódzkie
  tel. 043 678 36 22, fax. 043 678 20 21
  REGON: 00030841300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-poddebice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych dla SPZOZ w Poddębicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia są dostawy gazów medycznych, napełnianie i dzierżawa butli dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poddębicach (Kod CPV 24.11.15.00-0) Lp. - Asortyment- Rozmiar-Szacunkowa - ilość na 1 rok: 1 Tlen medyczny - butla- butla 6,4 m3- 17.200 m3; 2 Tlen medyczny - butla- butla 1,6 m3 - 72 m3; 3 Podtlenek azotu - butla - butla 7 kg- 864 kg; 4 Dzierżawa butli na tlen medyczny - butlodnie - 34.800; 5 Super serwis (napełnianie butli) - szt. napełnień - 58; 6 Transport - kurs - 58 3.2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% pozycji asortymentowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje asortymentowe. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia o parametrach technicznych nie gorszych niż podane poniżej: 3.3.1. tlen medyczny - zawartość tlenu nie mniej niż 99,5% w fazie gazowej, zawartość wilgoci mie więcej niż 30 ppm, 3.3.2. podtlenek azotu - zawartość podtlenku azotu nie mniej niż 99% w fazie gazowej i zawartości wilgoci nie więcej niż 60 ppm. Wykonawca musi do każdej dostawy dołączyć atesty, świadectwa badania jakości lub inne dokumenty potwierdzające, że parametry dostarczanego przedmiotu zamówienia spełniają parametry opisane powyżej przez zamawiającego. 3.4. Wykonawca musi posiadać: - zezwolenie na wytwarzanie środka farmaceutycznego - tlen medyczny, podtlenek azotu, - zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, - świadectwo rejestracji dopuszczające do obrotu produkt leczniczy /Dz. U. z dnia 6 września 2001 r. na 126 poz. 1382 ze zm./ tj. podtlenek azotu i tlen medyczny. 3.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe wskutek nie spełnienia przez butle wymogów określonych stosownymi przepisami. 3.6. Realizacja dostaw będzie się odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień składanych przez upoważnionego pracownika Sekcji Gospodarczo - Technicznej za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem odbioru. 3.7. Dostawy przedmiotu zamówienia będą odbywać się do Sekcji Gospodarczo - Technicznej mieszczącej się w siedzibie Zamawiającego, w godzinach 7.25 - 15.00 w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia zamówionego towaru w miejscu wyznaczonym przez pracownika Sekcji Gospodarczo - Technicznej. 3.8. W przypadku nie dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie powyżej określonym zamawiający ma prawo do zakupu przedmiotu zamówienia u innego dostawcy i obciążenia wykonawcy tymi kosztami. 3.9. Wykonawca odpowiada za rodzaj, jakość, ilość oraz termin przydatności do użycia dostarczonych gazów objętych każdym jednostkowym zamówieniem oraz udziela zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony wyrób. 3.10. Ewentualne reklamacje dostaw z tytułu jakości lub ilości dostarczonego towaru składane będą Wykonawcy za pośrednictwem faxu, za potwierdzeniem transmisji niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 3.11. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 7 dni roboczych od chwili złożenia reklamacji, a w przypadku braku odpowiedzi reklamację uważać się będzie w całości uznaną przez Wykonawcę. 3.12. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 2 dni roboczych od chwili uznania reklamacji za zasadną wymienić towar na wolny od wad bądź uzupełnić braki ilościowe na własny koszt. 3.13. Faktyczna ilość zamawianych gazów medycznych zależna będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SIWZ (a także w pkt. 3.1 niniejszego rozdziału) ilości asortymentu stanowią ilości maksymalne i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich zakupienia u Wykonawcy i nie mogą być podstawą żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 241115000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-poddebice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach