Przetargi.pl
Szkolenie grupowe dla 20 osób bezrobotnych w zakresie Kierowca wózków jezdniowych i prawo spożywcze

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 27
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6474526 , fax. 044 6474526
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Dmowskiego 27 27
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 044 6474526, fax. 044 6474526
  REGON: 59074536100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie grupowe dla 20 osób bezrobotnych w zakresie Kierowca wózków jezdniowych i prawo spożywcze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szkolenie grupowe dla 20 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piotrkowie Tryb. w zakresie Kierowca wózków jezdniowych i prawo spożywcze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Posiadanie certyfikatu jakości usług
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puppiotrkow.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach