Przetargi.pl
1) wykonanie pozimowego przykrawężnikowego oczyszczenia ulic miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola w latach 2010 - 2012 oraz 2) wykonanie mechanicznego oczyszczania ulic miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola w latach 2010 - 2012.

Miasto Zduńska Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8243136, 8254660 , fax. 043 8232605
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Zduńska Wola
  ul. Stefana Złotnickiego 12 12
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 043 8243136, 8254660, fax. 043 8232605
  REGON: 00059842800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1) wykonanie pozimowego przykrawężnikowego oczyszczenia ulic miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola w latach 2010 - 2012 oraz 2) wykonanie mechanicznego oczyszczania ulic miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola w latach 2010 - 2012.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 1: wykonanie pozimowego przykrawężnikowego oczyszczenia ulic miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola w latach 2010 - 2012 zgodnie z wykazem ulic stanowiącym załącznik 1 do niniejszych warunków, którego zakres obejmuje: 1. oczyszczenie pasów przykrawężnikowych jezdni wraz z tzw; a) polami martwymi nawierzchni jezdni, b)opaskami bezpieczeństwa, c)ścieżkami rowerowymi oraz dostępnymi powierzchniami zatok parkingowych wraz z wywozem zanieczyszczeń Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w trakcie realizacji zadania zakresu prac określonego w załączniku 1. Zadanie Nr 2: wykonanie mechanicznego oczyszczania ulic miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola w latach 2010 - 2012 zgodnie z wykazem ulic stanowiącym załącznik 2 do niniejszych warunków (przynajmniej 3 - krotnie w danym sezonie), którego zakres obejmuje: 1.zamiatanie mechaniczne pasów przykrawężnikowych jezdni ulic wraz z tzw; a) polami martwymi jezdni i dostępnymi powierzchniami zatok parkingowych (w założeniu 3 - krotnie lub z inną częstotliwością po uzgodnieniu z Zamawiającym), Podana częstotliwość jest orientacyjna i może ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zmiany w trakcie realizacji zadania zakresu prac określonego w załączniku 2. b) oczyszczania opasek bezpieczeństwa w przypadku ich występowania przy krawędzi jezdni, c) oczyszczania ścieżek rowerowych w przypadku ich występowania, d) oczyszczania dróg wewnętrznych na zlecenie Zamawiającego wraz z wywozem zanieczyszczeń, 2. realizacji prac w godzinach nocnych, a w szczególnych przypadkach poza godzinami szczytów komunikacyjnych z zastosowaniem się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, Szczegółowy zakres wykonywanych robót będzie każdorazowo określany w dyspozycji upoważnionego pracownika Zamawiającego w zleceniu jednostkowym. Wykaz ulic z częstotliwością omiatania został zamieszczony na www.zdunskawola.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie Nr 1 - 1 130 zł. (słownie złotych:jeden tysiąc sto trzydzieści zł) Zadanie Nr 2 - 2 810 zł. (słownie złotych:dwa tysiące osiemset dziesięć zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdunskawola.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach