Przetargi.pl
Prace modernizacyjno-adaptacyjne w budynku A33 Politechniki Łódzkiej w ramach projektu Rozwój infrastruktury badawczej innowacyjnych technik i technologii przemysłu tekstylno-odzieżowego akronim CLO-2IN-TEX W4 2010 CLO 6

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 631 33 00 , fax. 042 631 33 01
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej
  ul. Żeromskiego 116 116
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 631 33 00, fax. 042 631 33 01
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.style.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace modernizacyjno-adaptacyjne w budynku A33 Politechniki Łódzkiej w ramach projektu Rozwój infrastruktury badawczej innowacyjnych technik i technologii przemysłu tekstylno-odzieżowego akronim CLO-2IN-TEX W4 2010 CLO 6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace modrenizacyjno-adaptacyjnych w budynku A33 Politechniki Łódzkiej , w ramach projektu inwestycyjnego Rozwój infrastruktury badawczej innowacyjnych technik i technologii przemysłu tekstylno-odzieżowego akronim CLO-2IN-TEX Zadanie nr 1 - Prace modernizacyjno-adaptacyjne budowlane i instalacyjne - Katedra K-414 Zadanie nr 2 - Prace modernizacyjno-adaptacyjne budowlane i instalacyjne - Katedra K-46 Zadanie nr 3 - Prace modernizacyjno-adaptacyjne budowlane i instalacyjne - Katedra K-48 Zadanie nr 4 - Przebudowa rozdzielni elektrycznej w budynku A33 - parter
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.p.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach