Przetargi.pl
Remont nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Pajęczno

Gmina i Miasto Pajęczno ogłasza przetarg

 • Adres: 98-330 Pajęczno, ul. Parkowa 8/12
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (034) 311 1523 , fax. (034) 311 2135
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina i Miasto Pajęczno
  ul. Parkowa 8/12 8/12
  98-330 Pajęczno, woj. łódzkie
  tel. (034) 311 1523, fax. (034) 311 2135
  REGON: 00052425200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pajeczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni asfaltowych na terenie miasta i gminy Pajęczno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji modyfikowanej i grysów bazaltowych / podać cenę z 1 tonę wbudowanego materiału Wykonawca z którym zostanie spisana umowa przy przekazaniu placu budowy otrzyma wykaz ulic i dróg wraz z załącznikiem graficznym do naprawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 500,0 zł ( słownie pięćset zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pajeczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach