Przetargi.pl
Usługa dot. badania skuteczności maskowania obowiązujących wzorów umundurowania oraz wybranych elementów wyekwipowania dla warunków środkowoeuropejskich ME-1

Jednostka Wojskowa 1933 ogłasza przetarg

 • Adres: 91-735 Łódź, ul. Źródłowa 52
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6394760 , fax. 042 6348985
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 1933
  ul. Źródłowa 52 52
  91-735 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6394760, fax. 042 6348985
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.army.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa sektora finansów publicznych - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa dot. badania skuteczności maskowania obowiązujących wzorów umundurowania oraz wybranych elementów wyekwipowania dla warunków środkowoeuropejskich ME-1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa dot. badania skuteczności maskowania obowiązujących wzorów umundurowania oraz wybranych elementów wyekwipowania dla warunków środkowoeuropejskich ME-1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 733000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.army.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach