Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 2911W Goślice - Smolino - Sędek - Kłaki - Drobin oraz remont drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Bielska 59
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 267 68 39 , fax. 24 267 68 81
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
  ul. Bielska 59 59
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 267 68 39, fax. 24 267 68 81
  REGON: 61094622200011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-plock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Płocku

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 2911W Goślice - Smolino - Sędek - Kłaki - Drobin oraz remont drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 2911W Goślice - Smolino - Sędek - Kłaki - Drobin oraz remont drogi powiatowej nr 6914W Drobin - Lelice. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-plock.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach