Przetargi.pl
Utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków

Gmina Wyszków ogłasza przetarg

 • Adres: 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7424201 , fax. 029 7424209
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wyszków
  Aleja Róż 2 2
  07-200 Wyszków, woj. mazowieckie
  tel. 029 7424201, fax. 029 7424209
  REGON: 00052493800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Usuwanie nieczystości z pasów drogowych dróg powiatowych wg niżej podanej długości poboczy w tym: pozbieranie i usunięcie zebranych nieczystości: - na terenie gminy Wyszków - dwukrotnie w czasie trwania umowy, średnia szerokość pobocza 2,5 m z każdej strony, - na terenie miasta na bieżąco na całej szerokości pasa drogowego przy ul I. Daszyńskiego, I AWP do torów, Aleja Wolności, Jagiellońska, Zakręzie oraz omiatanie przy ul. I Daszyńskiego parkingu obok apteki i utwardzonego terenu przy fontannie. - Droga nr 4403 W - -1 840 m - Droga nr 4406 W - 15 730 m - Droga nr 4408 W - 7 950 m - Droga nr 4412 W - 4 120 m - Droga nr 4414 W- 5 200 m - Droga nr 4415 W - 4 570 m - Droga nr 4417 W - 8 580 m - Droga nr 4418 W - 6 400 m - Droga nr 4419 W - 2 000 m - Droga nr 4422 W- 500 m razem długość 56 890 m x 2,5m x 2 Razem 284 450 m2 w tym na terenie miasta 23 550 m2 2. Wykoszenie poboczy przy drogach powiatowych jw. dwukrotnie w czasie trwania umowy, szerokość wykaszania pasa drogowego 1,5 m. Wykoszenie pobocza na całej szerokości przy ulicy Zakręzie, tym: zebranie pokosu, nieczystości widocznych po wykoszeniu i ich usuniecie - 55 050 m x 1,5m x 2 + przy ul. Zakręzie 920m x10 m x 2 razem 183 550 m2 3. Oczyszczenie i zamiecenie obustronnie ulic po zimie, w tym parkingów na terenie miasta - ul. I. Daszyńskiego, I AWP - 3 300m, Aleja Wolności - 1 200m, Jagiellońska-230m, Zakręzie - 1500 m razem 6 230 m (6,23 km) 4. Omiatanie ulic obustronne, parkingów na terenie miasta, w tym: zebranie, usuwanie nieczystości, liści, oczyszczenie opasek, odsłonięcie krawężników i zebranie ziemi, usuwanie trawy przy ul. I. Daszyńskiego, AWP - 3 300m, Aleja Wolności - 1 200 m, Jagiellońska -230 m. 4730m x 10 +ul. Zakrezie -1 500m x7 razem 57 800 m (57,80 km) 5. Omiatanie chodników na terenie miasta, w tym: zebranie, usuwanie nieczystości, liści, usuwanie trawy między elementami drobnowymiarowymi przy ul: ul. I. Daszyńskiego, I AWP - 5 200 m, Aleja Wolności - 2 400m, Jagiellońska- 230m, Zakrezie- 1500m, razem 9 330 m x 2m x 3 razem 55 980 m2 6. Koszenie trawników na terenie miasta z wygrabieniem i wywiezieniem skoszonej trawy, w tym: zebranie nieczystości widocznych po wykoszeniu przy ul. I Daszyńskiego, I AWP -3800 m, Aleja Wolności - 1900 m, Jagiellońska - 230m, razem 5930 m x 3m x 10 razem 177 900 m2 7. Wygrabienie i wywiezienie liści, w tym: usunięcie liści znajdujących się przy krawężniku oraz z chodnika przy grabionych trawnikach, razem 72 540 m2 8. Pielęgnacja drzew i zieleni w pasach drogowych, w tym: cięcia pielęgnacyjne uprządkowanie terenu, wywiezienie gałęzi, razem - 150 szt II.Zasady realizacji przedmiotu zamówienia: 1.Prace wykonywane będą każdorazowo po zleceniu przez Zamawiającego. Zlecenie zawierało będzie wskazanie miejsca, określenie rodzaju prac. Wykonawca wykona prace w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia. 2.Wykonywanie prac w kamizelkach odblaskowych. 3.Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza materiały, urządzenia, sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia. 4.W przypadku 3 krotnego stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 5.Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania umowy. 6.Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji usługi zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia od Burmistrza Wyszkowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wyszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach