Przetargi.pl
Usługa szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 574 62 44 , fax. 22 574 63 59
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
  ul. Wieżowa 8 8
  02-147 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 574 62 44, fax. 22 574 63 59
  REGON: 14088677100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1. Przeprowadzenia na rzecz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy na poziomie podstawowym (etap I) i zaawansowanym (etap II). 2.Objęcia szkoleniem pracowników wskazanych przez Zamawiającego. 3.Przeszkolenia nie więcej, niż 64 osób, pracowników PAŻP wskazanych przez Zamawiającego w następujący sposób: a.kurs podstawowy: nie więcej, niż 48 osób, w 12 grupach liczących nie więcej, niż cztery osoby b.kurs zaawansowany: nie więcej, niż 16 osób, 8 grup liczących nie więcej, niż dwie osoby 4.W Szkoleniu weźmie udział nie więcej, niż 64 pracowników Polskiej Agencji Żeglugi. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zamówienia. Rozliczenie między Wykonawcą, a Zamawiającym będzie następowało na podstawie wystawionych za daną grupę faktur, których wartość stanowiła będzie iloczyn ceny zaoferowanej przez Wykonawcę za szkolenie dla jednego pracownika i liczby osób faktycznie przeszkolonych. Podana liczba osób nie stanowi wiążącego zamówienia, ma służyć jedynie ocenie wielkości i częstotliwości korzystania z usług. Zamawiający zastrzega, iż liczba osób szkolenia podstawowego nie będzie mniejsza niż 40 i-lub szkolenia zaawansowanego 12. Pozostała liczba osób stanowi prawo opcji w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, jeżeli liczba Uczestników Szkolenia nie będzie wyższa niż 40 na szkoleniu podstawowym i-lub 12 na szkoleniu zaawansowanym , Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pansa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach