Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze - Chomranice

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 426 488 , fax. 184 426 345
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
  ul. Wiśniowieckiego 136
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 184 426 488, fax. 184 426 345
  REGON: 49189900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze - Chomranice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 1552 K Tęgoborze - Chomranice w km 0+750 – 1+750 obejmujący: 1.1. Frezowanie nawierzchni z odwozem 1.2. Roboty ziemne 1.3. Uzupełnienie fragmentu dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 1.4. Wyrównanie istniejące podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną 1.5. Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych 1.6. Wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego utrwalonych powierzchniowo grysem i emulsją 2. Zakres robót został określony w dokumentacji technicznej (załącznik nr 4 do SIWZ) składającej się z następujących opracowań: 2.1. Przedmiar robót. 2.2. Szkice lokalizacyjne z przekrojem typowym 2.3. Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót. 3. Droga powiatowa objęta remontem posiada: klasę techniczną Z, oraz kategorię ruchu KR3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ) 2. Kosztorys ofertowy (wg załącznik nr 1a do SIWZ). 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (protokołu z otwarcia ofert), Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach