Przetargi.pl
Remont oświetlenia ulicznego przy ul. Zbigniewa Gęsikowskiego w Alwerni

Gmina Alwernia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-566 Alwernia, Z. Gęsikowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 283 11 15, , fax. 12 283 17 92
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Alwernia
  Z. Gęsikowskiego 7
  32-566 Alwernia, woj. małopolskie
  tel. 12 283 11 15, , fax. 12 283 17 92
  REGON: 35155596700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.alwernia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont oświetlenia ulicznego przy ul. Zbigniewa Gęsikowskiego w Alwerni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie remontu linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Alwernia w miejscowości Alwernia przy ulicy Zbigniewa Gęsikowskiego. Zakres prac obejmuje: - opracowanie dokumentacji dla przedmiotowego zadania umożliwiającej realizację robót wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu, - uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, uzgodnień, warunków, decyzji zezwoleń i opinii niezbędnych do realizacji w/w zadania, - poinformowanie zarządcy drogi PZD w Chrzanowie o zamiarze wykonania robót w pasie drogi powiatowej oraz sporządzenie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - przeprowadzenie prac polegających na wymianie następujących elementów systemu:  istniejących konstrukcji nośnych – wysięgniki, mocowania, haki  istniejących elementów zasilających i zabezpieczeń,  wymiana istniejących punktów świetlnych – oprawy i źródła światła w miejscach aktualnego zawieszenia na oprawy typu LED  wymiana stanowisk słupowych oraz wymiana wysięgników dwuramiennych na nowe, - zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także dokonanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie zezwoleń gestorów sieci koniecznych do przeprowadzenia prac w w/w zakresie. Uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi oraz kwestie dopuszczenia do pracy na linii NN z właściwym Rejonem Energetycznym i wszystkie związane z tym koszty leżą w gestii Wykonawcy, - zdemontowane oprawy, wysięgniki oraz lampy wykonawca przekaże na podstawie protokołu zdania i odbioru odpadów do magazynu właściwego terenowo Rejonu Energetycznego w celu utylizacji, - nawierzchnie chodników oraz tereny zielone, które podczas wymiany słupów zostaną naruszone lub uszkodzone należy po zamontowaniu słupów przywrócić do stanu pierwotnego, - dostarczenie protokołów odbioru technicznego prac podpisanych przez przedstawicieli Tauron Dystrybucja S.A. oraz oświadczenia o stanie technicznym instalacji, - wykonanie dokumentacji oraz inwentaryzacji powykonawczej. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany posiadać w okresie obowiązywania niniejszej umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości minimum 100.000 zł. 4.2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania winien szczegółowo zapoznać się z zapisami SIWZ wraz z załącznikami, celem uzyskania dokładanych informacji dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia. 4.3. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu realizacji zamówienia opisane są w załączniku nr 1a (opis przedmiotu zamówienia oraz przedmiar robót). Wykonawca jest zobowiązany zapełnić dostateczną ilość specjalistycznych środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu roboty budowlanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Warunek będzie potwierdzony, poprzez złożenie stosownego oświadczenie stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wypełniony formularz ofertowy według załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie: a)oryginału podpisanego przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach, lub b) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (oryginał pieczęci). W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach