Przetargi.pl
DOWÓZ UCZNIÓW I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU SZKOLYM 2020/2021.

Gmina Korzenna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-322 Korzenna, Korzenna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 440 66 10 , fax. 18 441 70 39
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Korzenna
  Korzenna 325
  33-322 Korzenna, woj. małopolskie
  tel. 18 440 66 10, fax. 18 441 70 39
  REGON: 49189229700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOWÓZ UCZNIÓW I DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW W ROKU SZKOLYM 2020/2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: dowóz/odwóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Korzenna wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. do: 1. Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Nowym Sączu, ul. Broniewskiego 1 2. Zespołu Szkół nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu, ul. Magazynowa 6 3. IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, ul. Królowej Jadwigi 29 4. Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „GROMADKA” w Nowym Sączu, ul. Św. Rity 2 5. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Wyspiańskiego w Bobowej, ul. Grunwaldzka 10 Godziny rozpoczęcia/ zakończenia zajęć mogą ulec zmianie. Godziny dowozu/odwozu należy uzgadniać z Dyrektorami Szkół i Ośrodków oraz rodzicami uczniów i ustalić optymalny rozkład jazdy mając na uwadze jak najkrótszy możliwy czas przebywania ucznia w szkole przed i po zajęciach. Kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami będzie podany przewoźnikowi po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym. 1. Do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. M. Grzegorzewskiej w Nowym Sączu, będzie dowożonych 10 uczniów, Do IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Nowym Sączu, będzie dowożony 1 uczeń, Do Zespołu Szkół Nr 5 Specjalnych w Nowym Sączu, będzie dowożonych 2 uczniów Do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „GROMADKA” będzie dowożonych 2 dwoje dzieci. Godziny dowozu/odwozu należy uzgadniać z Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz rodzicami uczniów, Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych oraz rodzicami ucznia, Dyrektorem IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi oraz rodzicami uczniów, Dyrektorem Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „GROMADKA” oraz rodzicami dziecka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60140000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (Dz. U. 2019 poz. 2140),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach