Przetargi.pl
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1215 N MORĄG - WOLA KUDYPSKA

Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6429800 , fax. 089 6429817
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie
  ul. Jana III Sobieskiego 5 5
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6429800, fax. 089 6429817
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.ostroda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1215 N MORĄG - WOLA KUDYPSKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Droga powiatowa Nr 1215 N Morąg - Wola Kudypska posiada klasę L. ZAMÓWIENIE JEST DOFINANSOWANE W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym; Oczyszczanie rowu z namułu z pogłębieniem i wyprofilowaniem skarp rowu. Grubość namułu 30 cm. Wywóz urobku na odl do 2 km; Mechaniczne karczowanie średnio gęstych krzaków i poszycia; Nawierzchnia odc. 0+865-2+000: Wyrównanie lokalnych nierówności mieszanką mineralno-asfaltową; Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu (9000m2 na odcinku 1+100-2+000, 1350m2 na odcinku 0+865-1+100); Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (9000m2 na odcinku 1+100-2+000, 1350m2 na odcinku 0+865-1+100; Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 3 cm (odcinek 1+100-2+000); Nawierzchnia z mieszanek SMA gr.4 cm (odcinek 0+865-1+100); Nawierzchnia z mieszanek SMA gr. 5 cm (odcinek 1+100-2+000); Zjazdy: Mechaniczne wykonywanie koryt. Głębokość 35 cm. Kategoria gruntu I-IV z wywiezieniem gruntu na odl do 2 km (odc. 1+100-2+000); Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (odc. 1+100-2+000); Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (odc. 1+100-2+000); Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu (158m2 odc. 1+100-2+000, 243m2 odc. 0+865-1+100); Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem (158m2 odc. 1+100-2+000, 243m2 odc. 0+865-1+100); Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm (odc. 1+100-2+000); Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm (158m2 odc. 1+100-2+000, 243m2 odc. 0+865-1+100); Regulacja poboczy- ścięcie zawyżonych, uzupełnienie miejsc zaniżonych (2700m2 odc. 1+100-2+000, 705m2 odc. 0+865-1+100); Zatoka autobusowa: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm; Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 40 cm. Kategoria gruntu I-IV; Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK grubości 80 mm, na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin; Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; Ławy betonowe z oporem pod krawężniki; Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (56 mb wystający i 56 mb wtopiony najazdowy); Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm; Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV; Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm; Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem; Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65 cm; Roboty wykończeniowe: Ustawienia tablic pamiątkowych ze słupkami; Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 10 cm; Geodezja powykonawcza (mapy geodezyjne zatwierdzone w Starostwie Powiatowym w Ostródzie). Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie do 16.08.2016 r. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu dokumentację geodezyjną powykonawczą (mapy geodezyjne zatwierdzone w Starostwie Powiatowym w Ostródzie) w terminie do 31.08.2016 r. Przed upływem terminu, o którym mowa w rozdziale IV lit. a) niniejszej SIWZ, Wykonawca umieści w miejscu wykonywania zadania 2 tablice pamiątkowe o wymiarach 70cm x 90 cm, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Tablice zostaną wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, napisy oraz tło tablicy należy wykonać z folii nieodblaskowej. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną (zał. 8) oraz kosztorysem ofertowym (zał. 1a) stanowiącymi załącznik do SIWZ. Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia, w celu zaopiniowania i zatwierdzenia. Na okres trwania umowy na realizację zadania Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: 9 533,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 00/100; Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu, 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Powiatu Ostródzkiego: PKO BP O/Olsztyn nr konta 93 1020 1811 0000 0602 0271 6835 z adnotacją: Wadium- nr sprawy DT.2610.9.2016.MT- Remont drogi powiatowej Nr 1215 N Morąg - Wola Kudypska. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w pkt 2-5 oryginał dokumentu należy złożyć u Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie (pok. nr 9). W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie, 14 - 100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5. Dokumenty wymienione w pkt 2-5 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 2. Zwrot wadium 1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem Roz. VIII pkt 3 ppkt 1. 2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3)Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 3. Utrata wadium 1)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (Rozdział VI pkt 10 SIWZ), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1.odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności jeżeli wykonawca nie spełni wymagań formalnych, o których mowa w Rozdziale XIV pkt 4 SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.ostroda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach