Przetargi.pl
Remont drogi leśnej nr 03-24-0001 Przehyba-Dół na terenie leśnictwa Gaboń

Nadleśnictwo Stary Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33-340 Stary Sącz, Magazynowa 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. + 48 18 446 09 91
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Stary Sącz
  Magazynowa 5
  33-340 Stary Sącz, woj. małopolskie
  tel. + 48 18 446 09 91
  REGON: 350545642
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://starysacz.krakow.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi leśnej nr 03-24-0001 Przehyba-Dół na terenie leśnictwa Gaboń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia podstawowego gwarantowanego jest remont drogi leśnej 03-24-0001 Przehyba- Dół na terenie leśnictwa Gaboń w km 0+330 – 1+530 zgodnie z dokumentacją techniczną oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiąc załącznik nr 8 do SWZ obejmujący swym zakresem: Odcinek drogi w km 0+330 – 1+530 w którym to przewiduje się:- wymianę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,- uzupełnienie i utwardzenie poboczy,- wymianę elementów betonowych na istniejących przepustach,- odtworzenie zabezpieczenia korpusu drogi narzutem kamiennym,- udrożnienie i oczyszczenie rowów odwadniających.2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie realizacji prac dla odcinka tej samej drogi w km 1+530 + 2+164 zgodnie z dokumentacją techniczną oraz SpecyfikacjąTechniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ w zakresie którego przewiduje się:- wymianę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,- uzupełnienie i utwardzenie poboczy,- wymianę elementów betonowych na istniejących przepustach,- odtworzenie zabezpieczenia korpusu drogi narzutem kamiennym,- udrożnienie i oczyszczenie rowów odwadniających.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł,słownie: dziesięć tysięcy złotych.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 06.10.2022 godz. 09:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy Pzp.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następującychformach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 96 1540 1115 2111 9127 9426 0004 z adnotacją: „Remont drogi leśnej nr 03-24-0001 Przehyba-Dół w km 0+330 – 1+530 ".5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Ustawy Pzp dotyczących:1) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 600 000,00 zł4) Zdolności technicznej i zawodowej.Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:a. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną na kwotę: min 500 tys. zł brutto, polegająca na robotach budowlanych, w zakres których wchodziła budowa, przebudowa lub remont drogi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia pomniejszych robót budowlanych, celem wykazania przez wykonawcę wymaganego doświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie.b. dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, (w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy) może mieć negatywny wpływ na realizacjęzamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach