Przetargi.pl
ROBOTY BUDOWLANE : 1.PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA, INSTALACJA FOTOWOLTANICZA ORAZ ODGROMOWA DACHU W BUDYNKU SPZOZ SANATORIUM 2. WYKONANIE SIECI WIFI I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY W BUDYNKU SANATORIUM

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KRYNICY-ZDROJU IM. BŁ.KAROLINY KÓZKÓWNY ogłasza przetarg

 • Adres: 33-380 Krynica-Zdrój, park Romana Nitribitta 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W KRYNICY-ZDROJU IM. BŁ.KAROLINY KÓZKÓWNY
  park Romana Nitribitta 4
  33-380 Krynica-Zdrój, woj. małopolskie
  REGON: 490688502
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanatoriumkrynica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTY BUDOWLANE : 1.PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA, INSTALACJA FOTOWOLTANICZA ORAZ ODGROMOWA DACHU W BUDYNKU SPZOZ SANATORIUM 2. WYKONANIE SIECI WIFI I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY W BUDYNKU SANATORIUM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 „PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA, INSTALACJA FOTOWOLTANICZA ORAZ ODGROMOWA DACHU W BUDYNKU SPZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWIA W KRYNICY-ZDRÓJ”Zadanie nr 2 „WYKONANIE SIECI WIFI I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY W BUDYNKU SANATORIUM”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert:a) w zakresie ZADANIA NR 1, wadium w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).b) w zakresie ZADANIA NR 2, wadium w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy Pzp.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 06 1130 1150 0012 1267 8320 0001 z dopiskiem „wadiumw postępowaniu:- na Zadanie nr 1 „1. PRZEBUDOWA, TERMOMODERNIZACJA, INSTALACJA FOTOWOLTANICZA ORAZ ODGROMOWA DACHU W BUDYNKU SPZOZ SANATORIUM UZDROWISKOWEGO MSWIA W KRYNICY-ZDRÓJ”;- na Zadanie nr 2 „2. WYKONANIE SIECI WIFI I NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY W BUDYNKU SANATORIUM”;(a potwierdzenie wpłaty należy załączyć do oferty). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.7. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:1) upływu terminu związania ofertą;2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia8. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie ZADANIA NR1 - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponować kierownikiem budowy/robót posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, na wykonywanie których w aktualnym stanie prawnym pozwalają uprawnienia budowlane w tej specjalności. Osoba ta powinny posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w ww. specjalnościach zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r.Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019.831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Dopuszcza się kwalifikacje równoważne zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w Państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest podać informacji na temat jej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą. W okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania oferta jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wykonał co najmniej dwie roboty polegające na przebudowie, termomodernizacji, instalacji, fotowoltaicznej oraz odgromienia dachu budynku - 1 00.000,00 zł brutto każda.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach