Przetargi.pl
Remont drogi gminnej Rachodoszcze - Boża Wola Nr 110835L

Urząd Gminy Adamów ogłasza przetarg

 • Adres: 22-442 Adamów, Adamów 11b
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48-084-6186102 , fax. +48-084-6187715
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Adamów
  Adamów 11b 11b
  22-442 Adamów, woj. lubelskie
  tel. +48-084-6186102, fax. +48-084-6187715
  REGON: 00053253000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej Rachodoszcze - Boża Wola Nr 110835L
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remntu drogi gminnej (wg posiadanej przez zamamwiającego dokumentacji projektowo -wykonawczej) w miejscowościach Rachodoszcze i Boża Wola gm, Adamów pow. Zamojski woj. lubelskie. Wykonanie wg. projektu budowlanego raz posiadanej dokumentacji remontu nawierzchni drogowej drogi gminnej oznaczonej Nr 110835L. Planowana łączna dlugość to 1829.09 mb przy zmiennej szerokości nawierzchni drogowej (5,0m do 5,6 m). Nawierzchnia projektowanych odcinków drogi (zadania składa się z trzech odcinków drogi Nr 110835L- stanowiących jedno zadanie inwestycyjne). Zaprojektowana nawierzchnia drogi na podbudowach opisanych w opisach technicznych, dla każdego części osobno oraz przewidzianych w dokumantacji projektowo-wykonawczej i Specyfikacji Wykoania i Odbioru Robót, pzewidziana jest z galanterii baetonowej ,,behaton,, o grubości 8 cm. Pełna dokumentacja wspomagająca wykonanie zakresu prac dostepna jest u zamawiającego, z możliwością ich udostepnienia na nośnikach CD lub przeslania via Email. Przebudowa wraz z likwidacją linii energetycznej, gdzie; kolidujący odcinek linii 0,4 kV Rachodoszcze 1 z projektowaną drogą należy zlikwidować i w zamian wybudować linię napowietrzną izolowaną 0,4 kV. Od istniejącego słupa Nr. 16 do słupa Nr 21 linii napowietrznej nn Rachodoszcze 1 należy przebudować linię linię napowietrzną nie izolowaną na linię izolowaną. Zakres robót do wykonania zawarty jest w Projekcie Wykonawczym branży elektrycznej opracowanym dla przebudowy linii nn w m. Rachodoszcze oraz w załączonych do specyfikacji technicznych przedmiarach robót. Zakres opracowania dostosowany jest do charakteru inwestycji. Projektowane rozwiązania techniczne uwzględniają oczekiwania i wytyczne Inwestora w tym zakresie oraz obowiązujące przepisy wynikające z ustaw Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.)., a wykonanie prac budowlanych oparte będzie na projekcie technicznym, projekcie wykonawczym oraz Specyfikacji Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia, winien wnieść wadium, w wysokości 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100 gr). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3)gwarancjach bankowych;4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego; Bank Spółdzielczy Tomaszów Lubelski Nr konta: 47963900092002005001220014 z dopiskiem: ,,Wadium Rachodoszcze-Boża Wola,,. Kserokopię przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty. 4.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający będzie przechowywał na swoim rachunku bankowym. 5.Wadium w pieniądzu należy wnieść do dnia 12 marzec 2010 roku. Zamawiający będzie uważał wadium wniesione w pieniądzu jako złożone w oznaczonym terminie, jeżeli przed upływem tego terminu kwota wadium wpłynie na wskazany rachunek zamawiającego, wymieniony w pkt.3. 6.W przypadku, gdy wykonawca wybierze złożenie wadium w formie niepieniężnej, oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. 7.Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej wymagalności, o których mowa w Art.46 ust.4a i ust.5 ustawy, a także obejmować pełny okres związania ofertą, liczony na zasadach określonych w Art.85 ust.4 i ust.5 ustawy.8.Wykonawca, który nie złoży wadium w wymaganej wysokości lub z przekroczeniem terminu oznaczonego w specyfikacji, albo bez zachowania formy określonej w pkt.2, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli: 1) upłynął termin związania ofertą;2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego z wykonawcą, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy- z zastrzeżeniem Art.46 usty.4a ustawy;3) zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, a odwołania zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.10.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;11.Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia odwołania. 12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14.Wadium wraz z odsetkami zostaje zatrzymane przez zamawiającego, w przypadku braku odpowiedzi ze strony wykonawcy na wezwanie, którym mowa w Art.26 ust.3 ustawy, nie zostały złożone dokumenty lub oświadczenia omawianych w Art.25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw - chyba, że wykonawca udowodni ponad wszelką wątpliwość, że wynikające przyczyny nie leżą po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: htt//:www.adamow.bip.mbnet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach