Przetargi.pl
Remont drogi gminnej nr 313011 T Kuczów – Dziurów na dł. 195 mb

Gmina Brody ogłasza przetarg

 • Adres: 27-230 Brody, ul. St. Staszica
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 711 205 , fax. 412 711 231
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brody
  ul. St. Staszica 3
  27-230 Brody, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 711 205, fax. 412 711 231
  REGON: 29101000400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej nr 313011 T Kuczów – Dziurów na dł. 195 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia jest remont drogi na odcinku o długości 195 m. W wyniku remontu zostaną podniesione parametry techniczne i użytkowe drogi. Remont odcinka drogi obejmuje wykonanie podbudowy zasadniczej bezpośrednio w korycie drogi, poziom doziarnienia około 40% (destrukt + kruszywo frakcji 4 - 31,5 mm) metodą recyklingu MCE grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm, wraz z wyrównaniem niwelety podłużnej. Wykonana zostanie nawierzchnia mineralno - asfaltowej warstwy wiążącej gr. 6 cm i warstwy ścieralnej gr. 4 cm. W wyniku wykonania powyższych robót zostanie wyremontowana jezdnia o szerokości 5 m oraz utwardzone dwustronne pobocze tłuczniem kamiennym z zamknięciem destruktem i skropieniem emulsją asfaltową a także zostanie usprawnione odwodnienie drogi. W ramach zadania zostanie wykonane przejście dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa wraz z oświetleniem oraz oznakowaniem aktywnym. Zadanie obejmuję również zakup i montaż tablicy informacyjnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach