Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ćmielów

Gmina Ćmielów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-440 Ćmielów, Ul. Ostrowiecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 158 612 018 , fax. 158 612 018
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ćmielów
  Ul. Ostrowiecka 40
  27-440 Ćmielów, woj. świętokrzyskie
  tel. 158 612 018, fax. 158 612 018
  REGON: 83040991000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ćmielów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ćmielów. W zakres rzeczowy zadania wchodzi wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej na dł. 265,25m o szerokości jezdni 3,0m z betonu asfaltowego, obustronne pobocza z kruszywa łamanego oraz pozostałe roboty zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. Dokumentacja techniczna i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załączniki do SIWZ. Dokumentacja techniczna obejmuje: uproszczony projekt budowlany oraz przedmiar robót. 3. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązuje się wykonać zadanie opisane w dokumentacji technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w SIWZ. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (projekt techniczny, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz SIWZ) należy traktować, jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonywaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru -załącznik nr 4 do SIWZ, 2. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania wykonawcy, w szczególności: a) w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres, b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy); 3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( art.22a ust. 2 ustawy Pzp, przykład stanowi załącznik nr 9 do SIWZ) – jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach