Przetargi.pl
Zakup sceny plenerowej wraz z osprzętem

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-065 Piekoszów, Częstochowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413061183, 413061183 , fax. 413061183
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie
  Częstochowska 66
  26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413061183, 413061183, fax. 413061183
  REGON: 292832168
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bckpiekoszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sceny plenerowej wraz z osprzętem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej sceny z zadaszeniem i wyposażeniem dodatkowym oraz przeprowadzenie szkolenia dla pracowników zmawiającego w zakresie montażu i demontażu. Opis części składowych: 1) konstrukcja dachu dwuspadowa, kwadratowa rama nośna (obwiednia) o wymiarach 10,5 m na 8,5 zawieszona na 4 słupach nośnych. Obwiednia wykonana z kratownic aluminiowych w systemie quadro o wymiarach nie mniej niż 290x290mm i grubości ścianki min. 2 mm. Musi mieć możliwość zawieszenia nagłośnienia w systemie Line Array o mocy minimum 5kW na tzw. stronę; 2) słupy nośne zadaszenia wykonane z kratownic aluminiowych o przekroju kwadratu nie mniej niż 290 x 290 mm i grubości ścianki min. 2 mm oraz o wysokości min. 6 metrów. U podstawy podpory boczne z możliwością ich płynnej regulacji przy zetknięciu z podłożem; 3) całość konstrukcji zadaszenia mocowana do wózków słupowych poruszających się wzdłuż słupów nośnych za pomocą wyciągarek min. 1,0 tonowych posiadających dopuszczenie techniczne zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu; 4) możliwość montowania na ramie nośnej osprzętu o wadze min. 600 kg; 5) łączenie ram całości konstrukcji powinno odbywać się za pomocą tzw. „szybkozłączy”, pola pomiędzy elementami podpierającymi plandekę w takiej ilości aby zapewnić równe ułożenie plandeki pokrycia dachu oraz swobodny odpływ wody na wypadek opadów deszczu; 6) dach wykonany z plandeki PCV w kolorze czarnym lub granatowym z atestem trudno palności, odpornym na temperaturę oraz promieniowanie UV; 7) komplet siatek chroniących scenę przed wiatrem oraz deszczem w kolorze czarnym; odporne na temperaturę oraz promieniowanie UV z możliwością wejścia na scenę z boku (tylna, dwie boczne); 8) belka oświetleniowa o długości 10m, wykonana z aluminium o charakterze quadro 220; 9) wciągarki łańcuchowe do dachu z minimalnym udźwigiem 1 tony posiadające dopuszczenie techniczne zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu (4 sztuki); 10) wciągarki do belki oświetleniowej z minimalnym udźwigiem 1 tony posiadające dopuszczenie techniczne zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie belki oświetleniowej (2 sztuki); 11) atestowane podesty sceniczne o wymiarach 2m x 1m i wodoodpornym podłożu antypoślizgowym w systemie łączenia zapewniającym trwałość, szybkość montażu i stabilność konstrukcji (40 sztuk), nogi o płynnej regulacji w zakresie od 1m do 1,5m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale również na terenie płaskim, w terenie na nierównym podłożu, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu. Wytrzymałość: min. 750 kg/m2 ze współczynnikiem bezpieczeństwa 1,5 bez konieczności montażu dodatkowych stężeń, podesty winny umożliwiać różnorodne modelowanie kształtu sceny, a jej rozmiar nie może mieć negatywnego wpływu na stabilność i bezpieczeństwo; 12) podesty nagłośnieniowe o wymiarach 2m x 1m i wodoodpornym podłożu antypoślizgowym, nogi o płynnej regulacji w zakresie od 0,80 m do 1,4 m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale również na terenie płaskim, w terenie na nierównym podłożu, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu. Wytrzymałość: min. 750 kg/m2 bez konieczności montażu dodatkowych stężeń (4 sztuki); 13) barierki zabezpieczające z trzech stron sceny z uwzględnieniem wejścia na scenę; 14) schody o regulacji w tym samym zakresie wysokości jak scena, z podestem wodoodpornym o powierzchni antypoślizgowej, barierka ochronna z dwóch stron (2 sztuki); 15) zabezpieczenie frontu sceny z plandeki PCV w kolorze czarnym z atestem trudno palności odpornym na temperaturę i promieniowanie UV; 16) najazdy progowe kablowe długości 100 cm minimum 3 kanałowe (20 sztuk); 17) barierki zabezpieczające szerokości minimum 200 cm a maksimum 250 cm. Łączna długość minimum 80 mb; 18) wózek do podestów (1 szt.) oraz wózek do barierek (1 szt.); 19) komplet narzędzi montażowych do ustawienia sceny; 20) wszystkie elementy zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Należy też uwzględnić: 1) dostawę przedmiotu zamówienia do punktu wskazanego przez Zamawiającego na terenie gminy Piekoszów; 2) demonstracja na miejscu, tj. montaż i demontaż w/w sprzętu; 3) instruktaż i szkolenie personelu dotyczące eksploatacji i konserwacji urządzeń; 4) dostarczenie wszelkich materiałów szkoleniowych (np. instrukcje obsługi w języku polskim); 5) minimum 24-miesięczny okres gwarancji (jako kryterium oceny ofert) na dostarczoną scenę z zadaszeniem, obejmującą wszelkie elementy konstrukcyjne oraz realizację napraw gwarancyjnych dostarczonej sceny z zadaszeniem w siedzibie Zamawiającego, w terminie rozpoczęcia nie dłuższym niż 72 h od momentu zgłoszenia; 6) zapewnienie możliwości nabycia części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały czas eksploatacji sceny, nie krócej jednakże niż 10 lat od upływu okresu gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44210000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wszystkie wymagane instrukcje montażu w języku polskim, a także dokumenty potwierdzające dopuszczenie techniczne do użytkowania w tym: deklaracje zgodności producenta ze znaczkiem CE, atesty na wszystkie użyte materiały, dokumentację techniczną zadaszenia, Książkę tymczasowego obiektu budowlanego, kartę gwarancyjną konstrukcji, wytyczne dla montażystów, uprawnienia zakładowe PN-EN 1090-1,2,3:2009, DIN ISO 38342 Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa, obliczenia statyczne potwierdzające maksymalne dopuszczalne obciążenia konstrukcji zadaszenia oraz podestów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach