Przetargi.pl
Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, Rotmistrza Witolda Pileckiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 2745384, 274 76 20 , fax. 41 2745384, 274 76 20
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice
  Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 2745384, 274 76 20, fax. 41 2745384, 274 76 20
  REGON: 29002010100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starachowice.radom.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 a do SIWZ Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami obowiązującymi w PGL LP oraz normami. Poszczególne sorty mundurowe – elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją techniczno-technologiczną poszczególnych sortów mundurowych stanowiącą załącznik nr 1 b do SIWZ z wyłączeniem rozdziałów pt. „warunki odbioru”, arkusz ewidencji wprowadzonych zmian”, próbki tkanin”, „załączniki” (załącznik nr 1 b do SIWZ), odpowiednio dla danej części przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18222100-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część I – 3 000,00 zł Część II - 1 000,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz.359 z późn. zm.). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego banku ING Bank Śląski, nr rachunku: 80 1050 1432 1000 0005 0015 3721 z dopiskiem: „wadium: dostawa sortów/odzieży część …….” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna, tj.: poręczenia bankowego lub SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 14 - sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. SIWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. SIWZ Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu OŚWIADCZENIE, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W OŚWIADCZENIU należy podać następujące informacje: - o braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 PZP dotyczących Wykonawcy oraz ewentualnych podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega albo o istnieniu podstawy do wykluczenia z postępowania wraz z opisem środków naprawczych, które podjął Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 8 PZP. - o spełnieniu warunków udziału zamówienia, o których mowa w pkt 6.2 SIWZ, w tym o zakresie udziału podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, - o aktualności i zgodności z prawdą podanych informacji oraz o świadomości konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach