Przetargi.pl
Remont drogi dojazdowej do pól i użytków rolnych Nr 1134 w miejscowości Paprotnia

Gmina Stężyca ogłasza przetarg

 • Adres: 08-540 Stężyca, pl. Senatorski 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8663036
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stężyca
  pl. Senatorski 1 1
  08-540 Stężyca, woj. lubelskie
  tel. 081 8663036
  REGON: 43102001000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi dojazdowej do pól i użytków rolnych Nr 1134 w miejscowości Paprotnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: -uzupełnienie ubytków w podbudowie z kruszywa kamiennego w ilości 1343 m2; -mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy asfaltem nawierzchni tłuczniowej w ilości 1750 m2; -wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-as
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Dysponują uprawnieniami niezbędnymi do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 inwestycje o podobnym zakresie. Wykonawca musi mieś do dyspozycji minimum jedną osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia upoważniające do wykonywania funkcji kierownika budowy (branża drogowa). Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 prawa zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Krajowego Rejestru Sadowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, albo inny dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawym wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składnia ofert. 2. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.(*) 3. Parafowany wzór umowy - wg wzoru - zał. nr 2 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wg wzoru zał. nr 3 5. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt..4 - 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykaz ważniejszych zadań realizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 3 inwestycje o podobnym zakresie. 8. Informację na temat wykazu osób nadzoru i wykonujących wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności - załączyć uprawnienia i zaświadczenia o przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub Okręgowej Izby Architektów - wg wzoru zał. nr 5. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stezyca.netbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach