Przetargi.pl
REMONT DRÓG POWIATOWYCH - 2

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim ogłasza przetarg

 • Adres: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Warszawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 529 953 , fax. 833 529 956
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim
  ul. Warszawska 100
  21-300 Radzyń Podlaski, woj. lubelskie
  tel. 833 529 953, fax. 833 529 956
  REGON: 30238669000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdpradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT DRÓG POWIATOWYCH - 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Realizowane zadanie dotyczy remontu dróg powiatowych o łącznej długości 4 135 mb. Zadanie zostało podzielone na 7 części, dla każdego odcinka drogi odrębna część. Wszystkie zadania dotyczą dróg powiatowych na terenie Powiatu Radzyńskiego. Szczegółowy zakres robót dla poszczególnych części zadania przedstawia dokumentacja opisowo - rysunkowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach