Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej 103191L ul. Szkolna w Michowie

Gmina Michów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-140 Michów, Rynek I 16
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 566 001 , fax. 81 8566001 w. 29
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Michów
  Rynek I 16
  21-140 Michów, woj. lubelskie
  tel. 818 566 001, fax. 81 8566001 w. 29
  REGON: 43101956600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamichów.pl; ugmichow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej 103191L ul. Szkolna w Michowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Projekt zakłada powstanie następujących drogowych elementów zagospodarowania terenu: jezdnia drogi gminnej szerokości od 5,00 do 6,40 m i długości 495,80m, lewostronny chodnik szerokości 2,0 m i długości 508,50 m, prawostronny chodnik szerokości 2 m i długości 311,25 m, jednostronne pobocze utwardzone szer. 0,75 i długości 79,91 m, zjazdy indywidualne do wszystkich przyległych posesji o szer. 4,5 m i zmiennej dł. Powierzchnie zabudowy poszczególnych elementów przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszej inwestycji: nawierzchnia bitumiczna ulicy – 2 569,11 m2, chodnik dla pieszych z kostki betonowej – 1 375,95 m2, zjazdy indywidualne na posesje – 453,75 m2, pobocze z kruszywa – 59,93 m2. Wyniesione przejścia dla pieszych szer. 5 m z kostki brukowej betonowej – 2 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł;
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowo tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – (wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do SIWZ) 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp; - wg zał nr 4 do siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach