Przetargi.pl
Remont dróg gminnych, wewnętrznych i publicznych położonych na terenie Gminy Jodłowa

Gmina Jodłowa ogłasza przetarg

 • Adres: 39-225 Jodłowa,
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 014 6833044, 6833053 , fax. 014 6833053
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jodłowa
  39-225 Jodłowa, woj. podkarpackie
  tel. 014 6833044, 6833053, fax. 014 6833053
  REGON: 00054406500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych, wewnętrznych i publicznych położonych na terenie Gminy Jodłowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót inżynieryjno - drogowych, w zakres których wchodzą: wyrównanie nierówności klińcem o uziarnieniu 5 - 25 mm; miałem i tłuczniem kamiennym 40-60 mm; średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm i 5 cm; ukształto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 5000,00 zł /słownie: pięć tysięcy złotych 00/100/.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj.: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania w/w warunków będzie dokonywana na zasadzie oceny spełnia lub nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania przetargowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujących dokumentów: 1)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 2)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3)aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) oraz oświadczenie że nie podlegają wykluczeniu z postępowania (art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). (załącznik nr 2). 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający wymaga: 1)załączenia uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg oraz aktualnego zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby która będzie pełnić funkcję kierownika robót. 2)załączenia, wykazu wykonanych robót budowlanych (wymagane podanie min 3 zadań) odpowiadających swoim rodzajem i wielkością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że w/w roboty zostały wykonane należycie (wykaz ma zawierać: opis robót np. powierzchnię wykonanej nawierzchni i w jakiej technologii, okres wykonania robót i dane odbiorcy robót zgodne z referencjami) 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 1)polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugjodlowa.itl.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach