Przetargi.pl
Remont dachów obiektów oświatowych na terenie gminy Stare Babice

Gmina Stare Babice ogłasza przetarg

 • Adres: 05-082 Stare Babice, Rynek 32
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 722 95 36 , fax. 0-22 722 95 36
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stare Babice
  Rynek 32 32
  05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 722 95 36, fax. 0-22 722 95 36
  REGON: 01327185500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stare-babice.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachów obiektów oświatowych na terenie gminy Stare Babice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest remont dachów obiektów oświatowych na terenie gminy Stare Babice. 2.Zamówienie zostało podzielone na 2 Części opisane poniżej: 1)Część nr 1 - Remont pokrycia dachowego oraz kominów budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w miejscowości Borzęcin Duży przy ul. Warszawskiej 697. 2)Część nr 2 - Remont dachów odwróconych w budynku Przedszkola w miejscowości Blizne Jasińskiego przy ul. T. Kościuszki 1B (według wariantu nr 1 opisanego w dokumentacji projektowej). 3.Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji projektowej odrębnej dla każdej Części. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dla każdej z części opisanych poniżej m. in. następujących robót budowlanych oraz czynności: 1)Dla Części 1: a)robót rozbiórkowych; b)wykonaniu remontu kominów; c)wymiany krokwi; d)wymiany fragmentów deskowania; e)impregnacji elementów drewnianych; f)wykonaniu warstwy foli paroprzepuszczalnej; g)mocowaniu kontrłat; h)montażu rynien i rur spustowych; i)ułożeniu taśm wygłuszających; j)wykonaniu systemowego pokrycia dachowego (z blachy); k)montażu barier śniegowych; l)montażu ław kominiarskich i drabinek dachowych; m)montażu nowych wywiewek wentylacyjnych i kanalizacyjnych; n)wymiany istniejącego wyłazu dachowego na nowy; o)wykonaniu remontu instalacji odgromowej; p)wykonanie dokumentacji powykonawczej, dostarczonej najpóźniej w dniu odbioru końcowego oraz zawierającej, co najmniej: a.projekty z naniesionymi ewentualnymi zmianami, b.atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z opisem, że materiały te zostały wbudowane w danej lokalizacji, c.dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp. 2)Dla Części 2: a)usunięciu warstwy żwiru; b)rozbiórki warstwy izolacji termicznej; c)rozbiórki obróbek blacharskich attyk; d)demontażu płyt szalunkowych spod obróbek blacharskich attyk; e)ułożeniu na istniejących warstwach styropianowych warstwy styropapy laminowanej jednostronnie; f)ułożeniu warstwy papy podkładowej z wywinięciem na mury attykowe; g)ułożeniu warstwy nawierzchniowej z wywinięciem na mury attykowe; h)odtworzeniu obróbek blacharskich attyk oraz innych obróbek; i)wyniesieniu na warstwę ocieplenia elementów instalacji wentylacyjnej; j)wykonanie dokumentacji powykonawczej, dostarczonej najpóźniej w dniu odbioru końcowego oraz zawierającej, co najmniej: a.atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z opisem, że materiały te zostały wbudowane w danej lokalizacji, b.dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp. 4.Warunki wykonania przedmiotu zamówienia (dla każdej z Części): 1)Wykonawca zobowiązuje się, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, do odpowiedniej organizacji prac tak, aby zapewnić terminowe jej wykonanie. 2)Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje, w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. 3)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania i zabezpieczenie terenu budowy jak i jego zaplecza przed dostępem osób trzecich w szczególności dzieci, w trakcie prowadzenia swoich prac. 4)Lokalizację zaplecza budowy, miejsce składowania materiałów oraz sposób ich wygrodzenia i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich w szczególności dzieci należy uzgodnić z Użytkownikiem (Dyrektorem Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym-Dyrektorem Przedszkola w Blizne Jasińskiego). 5)Woda i energia elektryczna na potrzeby robót budowlanych mogą być pobierane z istniejących przyłączy budynku po uprzednim opomiarowaniu i ustaleniu rozliczenia z Użytkownikiem (Dyrektorem Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym-Dyrektorem Przedszkola w Blizne Jasińskiego). 6)Wykonawca we własnym zakresie zapewni sanitariaty przenośne celem korzystania z nich przez pracowników. Zamawiający nie dopuszcza korzystania z sanitariatów w budynkach. Lokalizację sanitariatów przenośnych należy ustalić z użytkownikiem budynku (Dyrektorem Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym-Dyrektorem Przedszkola w Blizne Jasińskiego). 7)Dotyczy tylko Części 1 - Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Dyrektorem Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym sposobu dostępu do miejsca robót. (Uwaga! Dostęp do miejsca robót może być utrudniony lub wręcz czasowo niemożliwy od strony ul. Poprzecznej (droga powiatowa) ze względu na przebudowę tej ulicy na odcinku od ul. Warszawskiej (wzdłuż działki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym). 8)Ze względu na przebieg robót na czynnym obiekcie Wykonawca musi zapewnić bezpieczeństwo robót rozbiórkowo - budowlanych i zagospodarowania placu budowy ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia pomieszczeń szkolnych w trakcie robót rozbiórkowych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku, Zamawiający wymaga w zależności od potrzeb wyznaczenia dróg tymczasowych. 9)Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania oraz konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych na terenie budowy 10)Prowadzenie jakichkolwiek robót na terenie budynku w szczególności w dni wolne od pracy, należy uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym-Dyrektorem Przedszkola w Blizne Jasińskiego. 11)W trakcie wykonywania robót związanych z budową, prace należy prowadzić w taki sposób aby nie kolidowały one z normalną pracą szkoły lub przedszkola. 12)Zieleń znajdującą się w obrębie terenu budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem; rośliny zniszczone w trakcie prac budowlanych odtworzone zostaną przez Wykonawcę na jego koszt. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić odtworzenie zieleni innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 13)Wykonawca systematycznie, (co najmniej raz w tygodniu, w zależności od sytuacji) i na własny koszt będzie usuwał z terenu budowy wszelkie odpady komunalne, gruz oraz inne odpady budowlane, celem zapewnienia porządku. W szczególności Wykonawca będzie dbał o porządek w rejonie wejść do budynku i w tym rejonie wszelkie odpady i zanieczyszczenia będzie usuwał na bieżąco, nie później niż w ciągu 12 godzin. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 14)Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy aż do chwili zakończenia prac Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 15)W przypadku uszkodzenia jakichkolwiek części budynku, urządzeń infrastruktury technicznej lub innych elementów obiektu Wykonawca powiadomi natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić usunięcie usterek innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 16)Za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca. 17)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia a nadto za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek lub w trakcie wykonywanych prac. 18)Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za straty i szkody powstałe w związku z wypełnianiem przez podwykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia. 19)Wady ujawnione w czasie odbioru oraz wszelkie naprawy gwarancyjne będą usunięte w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 20)Należności za roboty zlecone przez Zamawiającego innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy będą potrącane z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 21)Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz pieszych w obrębie wykonywanych robót. 22)Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren placu budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić uporządkowanie terenu innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 23)Zakończenie prac zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 24)Wykonawca ponosi odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie: a)organizacji i wykonywania prac, b)zabezpieczenia interesów osób trzecich, c)ochrony środowiska, d)warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, e)organizacji i utrzymywania zaplecza budowy, f)bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, a)ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę (każdą z Części, na którą składa ofertę) wadium w wysokości: Część 1 - 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy zł), Część 2 - 3 000 zł (słownie: trzy tysiące zł) w formie zgodnie z treścią SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rękojmia za wady
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stare-babice.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach