Przetargi.pl
Wykonanie remontu budynku nr 5 w kompleksie K - 0030 w Warszawie, ul. Leśna 5

1. Baza Lotnictwa Transportowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 821 316 , fax. 261 821 316
 • Data zamieszczenia: 2016-05-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
  ul. Żwirki i Wigury 1C 1C
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 821 316, fax. 261 821 316
  REGON: 01008894930000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1bltr.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: 1. Baza Lotnictwa Transportowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu budynku nr 5 w kompleksie K - 0030 w Warszawie, ul. Leśna 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku nr 5 w kompleksie K - 0030 w Warszawie, przy ul. Leśna 5. Szczegółowe określenie przedmiotu znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ oraz przedmiaru robót - załącznik nr 2 do SIWZ, znajdujących się na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce - zamówienia publiczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 150 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1bltr.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach