Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Zespołu Oświatowego w Kotuniu

Gmina Kotuń ogłasza przetarg

 • Adres: 08-130 Kotuń, ul. Siedlecka 56c
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 6414383 , fax. 25 632 78 30
 • Data zamieszczenia: 2015-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kotuń
  ul. Siedlecka 56c 56c
  08-130 Kotuń, woj. mazowieckie
  tel. 25 6414383, fax. 25 632 78 30
  REGON: 71158246300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kotun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Zespołu Oświatowego w Kotuniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Oświatowego w Kotuniu. Zakres prac obejmuje: -zmiana konstrukcji oraz przebudowa dachu, -ocieplenie ścian o raz fundamentów, -przebudowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, -wykonanie instalacji solarnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości:20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kotun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach