Przetargi.pl
Wykonanie prac konserwacyjnych dachu budynku nr 54 w kompleksie K-6077 w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1 C

1. Baza Lotnictwa Transportowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 821 316 , fax. 261 821 316
 • Data zamieszczenia: 2016-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 1. Baza Lotnictwa Transportowego
  ul. Żwirki i Wigury 1C 1C
  00-909 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 261 821 316, fax. 261 821 316
  REGON: 01008894930000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1bltr.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: 1.Baza Lotnictwa Transportowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac konserwacyjnych dachu budynku nr 54 w kompleksie K-6077 w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1 C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest - Wykonanie prac konserwacyjnych dachu budynku nr 54 w kompleksie K -6077 w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1 C - określone poniżej II. ZAKRES ROBÓT ROBOTY DEKARSKIE Prace demontażowe: Zakres robót demontażowych obejmuje 1.demontaż rynien z PCV 2.demontaż rur spustowych z PCV 3.demontaż obróbek blacharskich pasów nadrynnowych 4.demontaż obróbek blacharskich pasów podrynnowych 5.demontaż obróbek blacharskich ogniomurków Prace montażowe Zakres robót montażowych obejmuje: 1.montaż nowych obróbek blacharskich pasów podrynnowych 2.wykonanie pokrycia powierzchni dachowych papą termozgrzewalną podkładową 3.montaż mocowań rynnowych 4.montaż wywietrzaków dachowych 5.montaż obróbek blacharskich pasów nadrynnowych 6.wykonanie izolacji przeciwwodnej pokrycia powierzchni dachowych papą termozgrzewalną nawierzchniową 7.montaż obróbek blacharskich ogniomurków 8.montaż rynien dachowych 9.montaż rur spustowych Elementy stalowe elewacji Montaż elementów stalowych - drabina zewnętrzna: - wykucie z muru stopni stalowych drabiny transportu pionowego - montaż drabin zewnętrznych transportu pionowego Prace konserwacyjne instalacji odgromowej Prace konserwacyjne instalacji odgromowej i otoku wokół budynku Na dachu budynku należy dokonać napraw konserwacyjnych poprzez wymianę skorodowanych, wypracowanych elementów zwodów poziomych, pionowych poprzez 1.demontaż przewodów uziemiających i odgromowych w ciągu poziomym 2.montaż przewodów uziemiających w ciągach pionowych 3.montaż elementów poziomych instalacji odgromowej 4.montaż przewodów odprowadzających instalacji 5.łączenie pręta na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych krzyżowych 6.łączenie pręta na dachu za pomocą złączy skręcanych, odgałęźnych, 3 - wylotowych 7.łączenie pręta na dachu za pomocą złączy skręcanych, odgałęźnych, 2 - wylotowych 8.montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut - drut 9.montaż złączy do rynny okapowej na dachu 10.montaż złączy naprężających na dachu 11.łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie 12.wykonanie badań skuteczności uziemienia Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót i SIWZ, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego www.1bltr.wp.mil.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452610004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1bltr.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach